Le mariage traditionnel hmong face aux changements 

mardi 16 septembre 2008 par Kaonou MOUA

RTF - 500 ko

Forum

 • Le mariage traditionnel hmong face aux changements 
  6 janvier 2009

  hais rau lub koom haum ACEF, nej muaj ob peb yim xwb nej yuav ua tsis tau li nej hais, sawc daws tsis muaj lub caij tuaj nrog nej sib tham, peb haiv hmoob yog ib haiv neeg zoo, tsis txhob muab peb tej txuj ci los hais tsis muaj qab hau, kev tshoob kos, kev ua neej tsis yuav kom leej twg qhia, peb yeej paub txaus siv lawm,

  yog nej tsis muaj dab tsi ua thov kom nej hais txog peb cov me nyuam kev sib fim ntawm peb haiv hmoob yav tom ntej yuav zoo dua. yaj ntaub

  • Le mariage traditionnel hmong face aux changements 
   7 janvier 2009

   Nyob zoo xyoo tshab 2009 rau tus kwv yaj ntaub,

   Ua li tug kwv, lub npe yaaj ntaub yeej yog koj lub npe tseeb tseeb los koj laam sau xwb ?

   koj cov lug koj has mas ua rua peb lub koom hum ceeb luj heev vim has tas koj has tau koj cov lug lig zog lawm. Peb txuj kev sib ntsib twb dlhau taag lawm puag thaum lub 10 hli lawm. Tuab neeg kum tuaj coob hab (40 tawm leej),cov tub hluas ntxhais hluas kum tau tuaj coob hab suav dlawg tau zoo sab ntau heev ntawm txuj kev saab laaj nua.

   Yeej yog le koj has, peb ob peb yim xwb, taab sis peb kum muaj lub sab dlawb paug ua tej yaam lug paab peb haiv hmoob kom peb lub neej tsuas muaj kev zoo moog lawm yaav tom ntej xwb. Peb tsis khaav has tas peb yuav lug qha kev ua neej rua txhua leej txhua tug hmoob(le koj has), taab sis peb essayer muab informations rua cov kws puab xaav tau kom puab disposer de toutes les informations nécessaires dans un choix de vie (yuav siv kev cai hmoob los kev cai faab kis ? yuav ua le caag txhaj le siv tau ob tug kev cai ua ke ? yuav ua le caag txhaj le yuav tsis muaj teeb meem rua yug tug kheej hab yug tsev neeg xwb).

   Yog koj twb paub kev ua neej taag lawm, ces koj tsis besoin peb ces tant mieux rau koj ! taab sis txawm koom hum luj miv los tsuav yog peb suav dlawg muaj lub sab dlawb paug lug nrhav kom tau ib yaam zoo hab tseem ceeb lug txhawb peb hmoob lub neej xwb ces yeej zoo lawm, puag yog ?

   Ua li koj ne ? koj puas tau ua ib yaam zoo lug paab Hmoob ? Koj has koj cov lug mas ntxim le koj has raws le koj lub sab xaav xwb ! tam peb xaam pum mas, txawm muaj le caag los suav dlawg yuav tsum ua lub sab luj, ua lub sab ntev, es yuav has lug los yuav tsum xaav twb qos zoo ua ntej, luj kom txaus txaus tso maam le has. Vim has tas yog peb has raws le peb lub sab xaav ces, peb yuav txhawb tsis tau peb tug kheej hab peb hmoob lub neej le nawd.tej lug nua tsis taag pav koj yeej to taub lawm.

   Tej zag koj yeej luj taag lawm koj txhaj le tau has cov lus nua, taab sis peb zaam txim rua koj vim yog xyoo tshab es tej zag koj moog tau sai zog lawm. Taab sis peb yeej xaam pum has tas koj has tau sab peb zog lawm. Peb txhaj le yuav tsum tau teb koj kom txhob muaj ib zag ntxiv lawm yaav tom ntej nua lawm, rua peb los rua lwm tug. Tsis taag le nua, peb xaav qha rua koj paub has tas peb lub neej peb tsis yog nyob dlawb xwb nawd !! peb kum ua dlej num hab tu peb tej me tub me nyuam le luag tej hab, peb kum tsis khoom hlo le taab sis peb kum siv peb lub dlaag zug dlawb dlo (gratuitement) lug txhawb peb tej me tub me nyuam hmoob lub neej lawm yaav tom ntej nua hab !! ua le koj puas xaav txhawb peb dans le bon sens ?

   Koj nug has tas yog peb tsis muaj dlaab tsi ua, thov kom peb has txug peb cov me nyuam kev sib fim ntawm peb haiv hmoob lawm yaav tom ntej yuav zoo dlua...Koj puas xaav has tas peb kev sib ntsib ntawm lub rencontre du mariage traditionnel ntawd puas yog kev sib fim hab ? ntxim koj muaj tswv yim taab sis xws le koj besoin muab koj cov tswv yim ntawv lug mettre en pratique. Ua le koj puas yuav tuaj txhawb peb los koj yuav txu peb ?

   taam le peb to taub ces tej kev cai hmoob kaab tshoob kev kus, tus kev cai hmoob hab faab kis ces koj yeej paub taag lawm,puas yog ?

   Taam le kuv xaav maas, yog koj muaj dlaab tsi koj yeej meem txaav zog tuaj nrug peb sib thaam hab nrug peb ua hauj lwm txhaj le sib to taub hab sib hum. Koj paub ntawv hmoob zoo, taam sim nua peb taab tom nrhav ib tug kws qha ntawv hmoob nyob GRIGNY, koj tuaj txhawb peb puas tau ? Thov teb peb hab ua koj tsaug ntau.

   tus sau : M. MUAS Tsaav Ntxoov Fwj, président d’ ACEF los yog Koom Hum HMOOB HARMONIE.

  • Le mariage traditionnel hmong face aux changements 
   4 février 2009, par RUBSIABNTEV
   Nyob zoo phoojywg Hmoob, thov nej txhob sib sib chim thiab hais cov lus siabsiab.Ua dab tsi yuav tsum muaj thuam thiab muaj qhuas thiaj nrhiav tau qhov ZOO. Yaj ntaub koj txhob nkag siab yuav kev,koj twb lees tias peb cov txujci hmoob yog rhov zoo, yog li cia ntuav rau SD nrog peb paub. Président ACEF,txawm tias koj yog tus loj nyob hauv ACEF thov koj rub siab ntev ua twb zoo qhia, kuv pom tias qhov nej pib no kuj yog ib qho zoo. tej zaum yuav ua ib txoj hauv kev rau peb SD. Tab sis koj txhob xav tias Yaj ntaub yog koj tus kws vim koj tsis paub nws. On n’est pas au laos, ici c’est Monsieur. Thov koj publié le rapport hnub nej sib ntsib ntawm puas tau ?
  • Le mariage traditionnel hmong face aux changements 
   7 février 2009

   cov lug nua teb rua tug kwv tij sau ntawv rua peb tim 4.02.09. koj tsis qha koj lub npe ces peb tsis paub hu koj, tab sis peb paub koj yog leej twg.

   koj txawj qhuab qha peb heev taab sis koj kum has tau lug sab peb kawg hab ! ("on n’est pas au laos ici, c’est monsieur"). kuv has rua koj paub has tas kuv paub tus yaj ntaub yog leej twg vim le nua kuv txhaj muab nws hu kwv. nyeem koj cov lug mas kuv paub tau tas koj kum paub yaj ntaub hab.

   Taam si nua peb paub koj lub laaj lim plaab plaw taag lawm, peb pum tau tas koj tsis besoin peb hmoob tej kev li kev cai. yog muaj hnub twg koj ho besoin tag los yeej meem tuaj ntsib peb nawb.

   Lug taag le nua, xaav kom peb txhua leej txhua tug saib peb nam peb txiv hab txhua leej txhua tug kws tau lug ua hauj lwm txhawb peb hmoob lub neej, kom muaj nuj nqe nawd.

   Muas Tsaav Ntxoov Fwj Tuam tswj Hmong Harmonie

Accueil du site | Contact | Plan du site | Espace privé | Statistiques | visites : 185110

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site 030 - Cours divers et d’initiation à la langue, à la (...)   ?

Solidarité Hmong

Association de loi 1901
Siège social : 62 rue Bellezane ~ 77700 SERRIS

Contact:solidaritehmong@hotmail.fr