Assemblée Générale de l’association Solidarité Hmong

samedi 15 mars 2008 par Longchiang

L’AG est un moment important pour notre association. C’est l’occasion de faire les bilans et de se projeter vers les projets d’avenir. Cette réunion donnera lieu aussi à l’élection du nouveau Président de l’association pour les 4 années qui viennent. Préparer vous à venir nombreux participer. Penser à réserver votre samedi dès maintenant. Les membres vont recevoir leur convocation, mais tous sont les bienvenus.

L’Assemblée Générale se tiendra dans la salle de réunion de la mairie de quartier de Serris, à l’adresse suivante : 12 rue Emile Cloud 77700 SERRIS

— > Dernières nouvelles de l’Assemblée Générale : le 27/04/2008

Les élections de l’association Solidarité Hmong ont donné les résultats suivants :

Est réélu président, M. VANNIER Charles

Tous nos meilleurs voeux de réussite à la nouvelle équipe.

Longchiang


Forum

 • Assemblée Générale de l’association Solidarité Hmong
  9 mai 2008, par Un hmong de France
  Merci pour les nouvelles et bon courage pour la nouvelle équipe !!! Et surtout à monsieur Vannier Charles !
 • Assemblée Générale de l’association Solidarité Hmong
  28 avril 2008
  nyob zoo cov phooj ywg hmoob, kuv pab txaj muag rau peb lub koom haum hmoob solidarité, peb xaiv nom los peb ua peb xwb tsis muaj cov neeg sab nrauv tuaj muab tswv yim rau peb, muaj tus puav xav tuaj los peb txwv lawv thiab mas tsis zoo nkauj kiag. ua cas mos xes toos tsis tuag ces nom txawm tsis hloov li los. hmoob nyob qhov twg lawm, kuv xav thov kom nej lub rooj tswj xwm tsis txhob ua txoj hauj lwm no lawv, yuav tsum muab ib co neeg tshiab los ua thiaj li yog kev cai, peb hmoob fab kis teb tos ib co neeg tshiab tsis xav pom cov neeg qub lawm, nej yuav tsum la tawm hauv lub koom haum no sai, peb muaj teeb meem loj rau hmoob fab kis teb, sau npe tub txhawb txhim vaj ntxheb.
  • Assemblée Générale de l’association Solidarité Hmong
   28 avril 2008
   kuv pom zoo rau koj tus uas sau tsab ntawv no. yog lawm pom cov npe sau nyob sau toj no tsuas yog tib co qub neeg xwb, cov neeg no hmoob twb tsis xav ntsib lawm, tsuas yog lawv ua rau lawv xwb, ua li hmoob kuj muaj ntau tus txawj tuav koom haum thiab, kuv pom zoo kom hmoob nyob fab kis teb yuav tsum xaiv tus sawv daws pom zoo xwb, tsis yog hais tias nej muaj 20 tawv leej tuaj xwb ces txawm xaiv tau tus thawj tswj lawm. yuav tsum sau ntawv rau hmoob fab kis teb saib pom zoo li cas. kuv los hais ib yam li tsab ntawv tau sau nyob hauv no. nej cov muaj npe ua nom tshiab no yuav tsum la tawm saisai, tsis txhob cia peb hmoob muaj plaub, tsis txhob cia peb hmoob muaj kev tu siab. lis pos
  • Assemblée Générale de l’association Solidarité Hmong
   6 mai 2008, par Charles VANNIER
   Nyob zoo Vaj Ntxheb (yog hais tias yog koj lub npe tiag), Kuv tsis paub hais tias koj yog tub txhawb txhim lub koom haum twg rau qhov kuv tsis pom koj npe nyob hauv SH. Peb laus tas lawm, peb txawm yog coj nej tuaj teb chaw thib peb no kawm ntaub kawm ntawv los pab peb Hmoob ntag, tam sid ua cas nej tsuas kawm ntaub ntawv los sib ceg xwb, xav mus xav los peb kus tuv siab thiab ; es peb lub neej txawm yuav zoo li no xwb lod ? Peb laus tag lawm, tswv yim xeb tag lawm, es nej yuav cia peb tuag tas nej mam kam tawm ntsej tawm muag los pab peb Hmoob lod ? Yog pej xeem pom hais tias nej zoo ces lawv yeem pov ntawv rau nej xwb tam sis tos npaum li cas los zoo li nej pheej tsis kam tawm los ces kav chawj mog, ua siab ntev tos es ua ntej yuav txog lub caij xaiv tshiab, kav tsij nqis dag nqis zog pab peb Hmoob ces txog hnub ntawd nej yeem tau xwb ; hos yog tsuas txawj cem thiab txawj yws xwb ntshai lwm zaus los nej tseem tsis tau ua qees mog. VamNeej VAJ, Tuam Tswj SH
 • Assemblée Générale de l’association Solidarité Hmong
  10 avril 2008
  nyob zoo ib tsoom phooj ywg hmoob, pom nej tsab ntawv yuav xaiv tsa nom tshiab, kuv thov kom nej caw txhua tus hmoob muaj nuj nqes tuaj nrog nej xaiv dua ib tug nom, tsis txhob hais tias cov nyob rau hauv koom haum thiaj muaj cai xwb, yuav tsum xav hais tias tsuav yog hmoob nyob fab kis teb no puav leej muaj cai ib yam thiab, yog leej twg muaj lub peev xwm ces peb yuav tsum pov ntawv rau tus ntawv xwb. tus nom tshiab no kuv xav kom yog ib tus neeg nyiam hmoob hlub hmoob paub hmoob kev cai mus xyuas hmoob txawj nrog hmoob tham tsis hais poj niam los txiv neej. peb tsis txhob xaiv ib tus neeg muab hlob qia dub zoo li cov tag los lawm. hais txog lub tuam tsev sab laj tsis muaj teeb meem li yog hais tias nej tawm tuaj mus lwm thaj chaw, ua cas tsis coj tuaj sab laj rau fab kis nruab nrab teb hmoob thiaj li tuaj tau coob.
  • Assemblée Générale de l’association Solidarité Hmong
   28 avril 2008
   nyob zoo peb cov hmoob aw .kuv thov nej cov keej keej hais ntau tsav ntau yam no tsum thiab los ma mog.peb hmoob tsawg heev las cov kwv tij ?nej pheej xav tias sau ntawv tuaj tsawm luag thuam luag es luag yuav ris paub nej li no puas yog ?leej twg yug nws tus me nyuam ces txawm muab hlawv ua ncuav lawm los nws yeej paub tias koj yog leej twg meej meej nawb mog ? thov tiag tiag mog tus kwv luag phooj ywg tseem mov tshua ? yus lub yeeb yam sau ntawv los luag paub tias yog tus twm dawb ntsuab dub liab lawm mog cov riaj ntawv twb yuam kev tas ?hais li no rau koj paub xwb los ma ?hais txog txoj kev ua koom haum yog tias koj tseem tsis tau tau taub no thov nug thiab mus kawm me me quav naib tso mog kwv luag phooj ywg ?koom haum no txhais li cas ? tsis yog yus nyob yus ib cag es yuav sau ntawv tuaj cem kom luag tuag mus ? cas koj muaj cai muaj lub ntsej muag koj ho tsis tuaj kiag tshwm ntsej tshwm muag hais tus kwv luag phooj ywg ?yuav ntov ntoo saib taws qhuav mog ?ib qho kuv qhia rau koj paub meej meej mog ? koj niam koj txiv ua txhaum rau koj thov koj txhob foom kom luag tuag ib zaug li mog ?yog koj foom lawm tiag tiag li koj cov lus ua koj hais los saum toj no cej yeej poob rau koj ris xwb mog ? luag yog niam yog txiv ? hais npaum li no xwb koj tsis hmloog los tseg txij no mus thov kuv twb tsis teb tsis qhuab qhia ntxiv lawm mog tus kwv luag phooj ywg ? kuv tsis tsau npe los koj yeej paub kuv zoo lawm ? ua tsaug ntau sib ntsib dua
  • Assemblée Générale de l’association Solidarité Hmong
   29 avril 2008
   nyob zoo, teb tus phooj ywg uas foom hmoob, kuv xav hais tias yuav tsum hais raws li kev yog xwb tsis txhob hais lus phem rau luag thiab, kev sib tham kev sib ceg yog ib qho kev txawj ntse rau peb txhua tus, tsis txhob muab ua ib qho tseem ceeb, paub ntsoov hais tias peb yog ib co neeg tsis muaj txuj ci, txawm yog li thiaj muaj tej ntaub ntawv no los sib fim, txawv tus yuav hais li cas los yeej tau tsis txhaum leej twg. twm raws li cov ntawv nyob hauv no puav leej yog kev cai tag lawm, qhov zoo tiag peb hmoob yuav tsum tau tuaj sib cog qhi sib cog kawm kev cai thiaj li paub txog kev vam meej, xyooj kaus
  • Assemblée Générale de l’association Solidarité Hmong
   1er mai 2008

   Nyob zoo cov phooj ywg moob, kuv twm mej cov ntawv, kuv pum tau has tas ib tug tsis txawj has, los caag ib tug yuav tsis txawj teb ua luaj le hab !!!

   Leej twg puas qha tau kuv saib lub koom hum ntawd tseem ceeb npaum le caag tsua peb cov moob nyob faab kis teb ? Mej pheej tog lub koom hum ntawd xwb ua dlaab tsi ? Txhua lub zog nyob faab kis teb kws muaj moob nyob yeej muaj koom hum sav ? Teg lub zog tseem muaj txug 3,4 lub koom hum hab, yog vim le caag ? Kuv xaav tej zag 1 lub koom hum xwb, yuav tsis muaj zug, ntau lub koom hum yuav muaj zug dlua yog koom sab.

   Has txug ntawm "solidarité hmong", txawm yog paab qub lug coj los yuav tsum tso sab tsua puab tas yaav tom ntej nuav puab yuas coj hab hloov kuam zoo tshaaj yaav taag lug le puab coj tau. Tej zag ua ntej nuav tsis muaj leej twg has puab qhov tsis zoo tsua puab noog, taab mas tso sab tas cov lug suav dlawg tau has sau nuav, puab yuav muab coj moog xaav.Yog le ntawm leej twg muaj tswv yim dlaab tsi, yij meem has, txawm thuam miv ntsiv lawm los koom hum "solidarité" yuav tsum ua sab ntev, vim cov lug thuam yog cov lug qha. Yuav tsum tsis txhob ua le yug lub sab xaav xwb.

   yog tsis muaj kiv sib caam, yuav tsis muaj kiv vaam meej.

   yog has tau sab leej twg lawm los thov zaam txim ua ntej.

   Gé vang

Accueil du site | Contact | Plan du site | Espace privé | Statistiques | visites : 185110

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site 015 - Agenda - Caij nyoog teem ua ub ua no   ?

Solidarité Hmong

Association de loi 1901
Siège social : 62 rue Bellezane ~ 77700 SERRIS

Contact:solidaritehmong@hotmail.fr