Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)

samedi 1er janvier 2000

Cette année, la soirée du Nouvel An 2008 se tiendra à la salle "Le Millénaire" de Savigny Le Temple (77). La participation est réservée aux membres de Solidarité Hmong et à leurs familles et amis.

Forum

 • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
  9 mai 2008

  nyob zoo cov phooj ywg hmoob sawv daws. kuv pom txhuas tus lub tswv yim thiab txhua tus txoj kev vam meej. hnoob no kuv yuav piav me ntsis rau peb hmoob sawv daws saib puas yuav hauv sawv daws siab.

  1. qhov teeb meem uas sawv daws pom tas los no yog kev noj peb caug, ntawm koom haum solidarité. qhov no yuav tsum tau kho sai, vim txhua tus tsis txaus siab thiab tsis pom zoo.

  2. kev vaj huam sib luag sawv daws tsis pom qhov tseeb, vim hais tias nej muab ntau yam los sib xyaws. peb ua yam twg yuav tsum nco ntsoov hmoob lub npe, yav neej tag los tos luag saib tsis taus peb vim yog peb tsis lees paub peb.yog tus hmoob twg txawj ntse me ntsis ces txawm tsis hlub hmoob lawm.

  3. kev txawj ntse ntawm peb haiv hmoob, peb yog ib co neeg muaj siab muaj ntsws peb txawj ntse txaus rau peb lawm, kev sib cav kev sib thuam yog ib qho vam meej thiab ib lub tswv yim zoo pab txhua tus.

  4. txuj ci ntawm peb haiv hmoob peb yog ib haiv neeg tseem ceeb thiab muaj dab neeg zoo, yog hais tias sawv daws muaj lub siab tiag peb yuav ua tau xwb. kev cob qhia me nyuam yav tom ntej, kev kawm txuj ci hmoob los peb yuav ua tau. txhua tus txiv tsev thiab niam tsev nyias yuav tsum paub hais tias, yus cov me nyuam lawv muaj txuj ci li cas thiab yuav cob qhia li cas. xws li paub hmoob kev cai, txawj hais lus hmoob thiab lees paub hmoob yog leej twg thiab tuaj qhov twg tuaj.

  5. hais txog cuab tam thiab kev cai hmoob. peb nyob rau teb chaws no peb yeej muaj cai ua, xws li musé hmoob, ib lub tuam tsev teev dab qhuas rau hmoob. tej yam zoo li no tsis nyuaj kiag yog peb rau siab ua txoj hauj lwm. thiab yuav tsum paub mus khob kom raug lub qhov rooj uas yus xav tau xwb ces yeej tau.

  6. hais rau thawj tswj koom haum hmoob nyob fab kis teb txhua tus nyias yuav tsum lees paub nyias txoj hauj lwm, thaum nej tau ua ib tug thawj tswj lawm yuab tsum paub hmoob kev cai, yuav tsum mus fim hmoob, yuav tsum lees paub hmoob, yuav tsum txawj teb hmoob cov teeb meem, yuav tsum tsis txhob thuam hmoob thiab hlub hmoob lub npe.

  7. hais rau peb ib tsoom hmoob, kuv thov hais rau nej txhua tus hais tias hmoob yog ib lub npe hua hais tias ( HMOOV ) qhov no yog muaj ib lub npe zoo nyob rau ntiaj teb no, kuv xav hais tias yog muaj lwm tiam thiab no kuv yuav nco ntsoom rov qab los ua hmoob, hmoob yuav muaj lub npe nyob mus ib sis. tus hmoob.

  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   10 mai 2008, par Longchiang

   nyob zoo rau tus hmoob,

   koj tau hais tiam peb yuav tsum lees paub peb, thov kom koj lees paub koj tus kheej thiab. rau tag nrho cov phooj ywg tau tuaj sau ntawv nyob hau peb lub "site web", kus xav hais tias, yos peb sawv daws, peb sau peb lub npe tiag mas peb cov lus thiaj li muaj nqe. txhob yos ib leeg siv 10 lub npe tuaj thuam sawv daws, ua tsis muaj qab hau dab tsis rau ntiaj teb pom.

   Administrateur Looj Ceeb.

 • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
  7 mai 2008, par Charles VANNIER

  Nyob zoo XYOOJ Vaaj Foom,

  Ntawm koj hais txog peb cov txuj ci dab qhuas Hmoob yog kawg nkaus lawm. Kuv yeem nej hnub hais tias yam twg yoog tsis tau nws lub caij lub chaw yam ntawd yeem ploj mus, lus fabkis hais tias "tout se qui ne s’adapte pas se meurt". Peb yuav tsum muab cov paub peb cov txuj ci tiag-g thiab cov paub tus cais lub teb chaws peb nyob no los siab tham es kho peb cov kev cais kom yoog tau luag mas peb kev cais thiaj muaj kev mus yav tom ntej. Ib yam kuv xav kom peb los sib tham sib kho yog ntawm peb cov tseem coj kev cai qub thiab cov coj kev cai tshiab ; kuv xav hais tias txawm peb yuav lawb dab los thov kom peb tsis txhob lawb neej rau qhov ua ntej peb yuav mus cuag poj yawm txiv txoob los mus cuag Vaj Tsw peb tseem nrog kwv tij neej tsas nyob. Kuv xav kom Looj Ceeb thiab Duab Ci nkawd organiser peb lub site no tshiab kom peb sib tham ua thème tau es tsis txhob zoo li nej hnub no uas peb siv sujet salle millénaire tam sis peb tham lwm yam. Ib yam ntxiv rau cov administrateur, kuv twb hais lawm hais tias lub site no tsis yog tsis los rau peb sib ceg los sib taug xaiv, kuv xav kom nej ua raws li kuv hais : tus twg sau es tsuas muaj nrhia cem tus ub tus no xwb tsis txhob muab tawm, tej no tsis ua kom peb hmoob zoo dab tsi ntxiv. Mam sib ntsib dua, VamNeej VAJ, Tuam Tswj HTSKN

 • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
  6 mai 2008, par Charles VANNIER
  Nyob zoo XYOOJ Vaaj Foom thiab VAAJ Zeb, Hais txog ntawm Vaaj Foom cov kev ntshaw, kuv los muaj ntsis xav li Vaaj Zeb thiab rau qhov hais tias : 1/-Kam khaws txuj ci Hmoob, txiv plig lawv twb muab coj los sau tas lawm, tseem ceeb peb yuav tsum muab cov ntawv no coj los xyuas thiab xav saib nws sau pus raug thiab txhais pus raug tiag. Qhov ntawm yuav kawm, yog muaj tus xav kawm tiag yeem muaj tus qhia xwb. 2/- Lub Musée Hmoob : peb Hmoob nyob Tuam Tshoj teb uas yog ntawm qhov chaw xeev peb, peb muaj txog 6 rau 8 lab tus neeg, peb twb ua tsis tau ib lub Musée, peb cov Hmoob nyob Los Tsuas teb nrog luag ua nom ua tswv huv tib si peb tuw tsis muaj ib lub Musée, peb cov Hmoob nyob Ameslivkas teb, peb muaj 80 txhiab nyob rau pem St. Paul-Minneapolis, peb muaj 60 txhiab nyob rau Fresno, peb twb tsis muaj ib lub Musée es peb nyob FabKis teb no peb muaj li 15 txhiab sib faib thoob teb thoob chaw peb ho yuav muaj Musée tau li cas ? Txhia tus yeem xav tau tam sis yus yuav tsus saib seb qhov twg ua tau qhov twg ua tsis tau. 3/-Thaj av thiab lub tsev teev dab teev qhua, yog li Vaaj Zeb hais : Nyob Asmeslivkas teb muaj ntau lub tsev Hmoob teev dab teev qhua tsuas yog cov tsev no yog cov tswv muaj nyiaj li xwb, tsis muaj ib lub Koom Haum twg yuav ua tau ib lub tsev. Qhov peb yuav ua tau yog peb yuav tsum nrhiav partenariat nrog lwm cov ib yam li Pompes funèbres générales, kuv xav hais tias ntshai yuav yooj yim dua. Ntawm no tsis yog kuv yuav hais kom nej ua siab me ; yus yog cov coj, yus yuav tsum paub faib tawm ntawm qhov kev npau suav thiab kev ua tau rau qhov yog peb muab kev npau suav mus ua kev cog lus rau pej xeem huab hwm lwm hnub peb ua tsis tau haj yam yuav ua kom pej xeem huab hwm tsis tso siab rau peb. Kuv xav hais tias ib hnub peb Hmoob paub ntshaw tiag-g thaum ntawd peb yeem yuav muaj kev mus xwb. Mam sib ntsib dua, VamNyiaj VAJ, Tuam Tswj HTSKN
  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   6 mai 2008

   Nyob zoo tuam tswj vam nyiaj,

   kuv zoo siab nrib koj, kuv muaj 2,3 lo lus hais rau koj thiab xav nug koj, kuv yog tub lag tub lig xwb los koj txhob xav li cas, zam txim thiab.

   Kuv zoo siab tias koj yog ib tug uas,ua peb niam thiab peb txiv, tsis tag li, koj yog ib tug muaj meej mom ntawm peb cov hmoob nyob fabkis teb thiab, koj los tuav lub koom haum "solidarité hmong", kuv xav tias yog koj coj tag nrho peb cov hmoob es tsis txhob coj cov nre thiab cov muaj, es tseg cov ruam thiab cov pluag, vim cov nre pab koj tswv yim cov ruam yog pab koj lub dag zog, cov muaj pab koj nyiaj txiag, cov pluag pab koj cheb tsev, hmoob yeej txhawb nqa koj thiab lub koom haum xwb xwb, vim lub koom haum los muaj meej mom, koj los kuj yog ib tus neeg muaj meej mom rau peb hmoob thiab.

   Kuv xav nug koj hais tias koj rov qab tau coj 4 lub xyoos yuav tuaj no, nej lub tswv yim laj lim plab plaw yog lub qub xwb los nej yuav hloov thiab. Xav kom koj ua lub siab loj thiab lub siab dav qhia rau peb ib tsoom hmoob puas tau. Kuv pom tias yav dhau los, nej tsis pom thiab tsis siv tus cai "article 2" ntawm nej cov cai hauv "solidarité hmong" li, nws yog ib nqais lus tseem ceeb heev uas lub koom haum yuav tsum tsis txhob hnov qab txog. Yog nej hloov nej cov tswv yim laj lim plab plaw, tej npam hmoob yuav nkag nej coob ntxiv, yog nej coj li qub xwb, hmoob yuav muaj qhov tso nej zuj zus lawm xwb, koj yeej paub kuv hais qhov twg lawm kuv xav.

   Koj tau hais tias, qhov nej tsis caw sawv daws tuaj koom nej lub tsiab 30 HMOOB, vim tsi xav kom, tsis txhob muaj qhov sib tsuj sib hnias, luag cov vam meej thiaj saib peb muaj nqe, thiab thiaj zoo rau peb. Koj hais yog lawm thiab tab mas ib txwm tej laus yeej hais tias ruas xyeej rawg xwb tsis xyeej coob, tsev ti los neeg tsis ti koj xav li cas ? Tsis tag li 1 xyoos 12 lub hlis muaj 1 zaug xwb, kuv xav tias txawm sib tsuj sib hnias me nris lawm los tsis ua cas vim yog 1 hnub zoo siab rau peb hmoob sawv daws tug laus tug hluas mus rau cov me nyuam tib si. Cov "occasions" uas xav yuav neeg txwm txwm li koj hais xwb, yeej muaj ntau, xws li tshoob kos los yog khi tes ne yom !

   Hais li no xwb, sib nrib dua, yog tej lo lus hais tau siab koj lawm los thov zam txim thiab. Qhov twg koj tsis pom zoo li kuv hais thov koj hais qhia kuv thiab.

   sau npe vaj zeb

  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   7 mai 2008

   Nyob zoo Thawj Tswj HTSKN thiab Zeb VAJ.

   Zoo siab hnub no kuv pom tias peb cov lus sib caav hauv lub site no txawv lawm.

   Ua tau rau kuv txaus siab tias txoj kev kho thiab vam ntawd peb tsev neeg Hmoob nyob Fabkis teb no yog sib hais thiab sib cav zoo li no, peb yuav muaj ib txoj kev taug sai.

    Ntawd kuv lub chaw vam thiab ntshaw.

   1-Txuj ci Hmoob kuv yeej paub tias Txiv Plig Nyiaj Pov thiab Jacques LEMOINE nrog cov kwv tij neej tsa Hmoob lawv khaws tau ntau yam los lawm tam yog lub caij peb tseem nyob los tsuas teb chaws. Hnub no peb nyob Fabkis teb peb puas yuav ua tau tsaws li peb siab xav, siab nyiam ?
    Kuv xav tias peb yuav tsum muab saib séb peb txoj kev yuav coj zoo li cas thiab khaws zoo li cas kom peb pom qab siv.

    Ntawm lub musé kuv xav tias txawm cov coob twb ua tsis tau tes peb cov tsawg txawm yuav muab txo tseg. Yog peb xav li no, txhais tau tias peb muab xav yooj yim heev lawm tam sis kuv yeej paub tias peb Hmoob yog ib co neeg zoo li no.

    Ntawm lub vaj tsev peb tau siv ua txuj ci rau peb cov Hmoob tau tas sim neej kuv los yeej pom ib yam li koj thiab Thawj Tswj, kuv xav tias SH yuav tsum tau mus nrog cov PFG nyob ntawd tej lub zos muaj Hmoob coob sib tham kom meej thiab peb yuav tau mus nrog cov abattoir ntawm cov zos no sib tham.

   -Qhov no yog ib txoj kev kuv xav kom koj(thiab peb sawv daws)taug kom tau lub caij 4 xyoos koj rov los ua tus Thawj Tswj HTSKN no.

    Ntawd thaj av kuv xav tias yog kuv muaj nyiaj es kuv yuav tau mam muab qiv rau ib lub koom-haum Hmoob, yuav mus tsis tau vim tag kis kuv tsis xav muab qiv lawm nej yuav mus nyob qhov twg.

    Kuv tsis pom zoo kom nej zam txim, tam sis yog hais tsis yog qhov twg xav kom nej qhia rau kuv kom lwm zaus kuv txhob hais ntxiv.

   Ua tsaug nej cov lus yuav qhia

   VaajFoom XYOOJ

 • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
  2 mai 2008, par Charles VANNIER
  Nyob zoo kwv tij neej tsa sawv daws, Kuv cia nej tham tau ib ntus lawm, kuv pom hais tias tus txawj xav lom muaj, tus tuaj nyob Fab Kis teb no tau 30 xyoo lawm tam sid lub tob hau tsis tau pauv li los muaj. Kuv thov teb nej txog ntawm lub 30 rau qhov kuv pom haiss tias yog yam tseem ceeb rau nej tshaj. Kam noj 30 hauv lub Koom Haum "Hmoob Thooj Siab Koom Ntsws" yog cov tub ntxhais txhawb txhim feem coob ntawm lub koom haum no pom zoo hais tias yuav ua li cas ? 1-Peb tuaj nyob Fab Kis teb tau 30 xyoo lawm, peb tau mus Fab Kis thiab Los Tsuas cov soirées tsis hais tias yuav yog xyoo tshiab, sib yuav los noël, tsis xam cov night clubs, peb tsis pom hais tias luag yuav tuaj sib tsub sib nias, dawm tes dawm taw cuag ab tsi ; es peb nyob luag teb luag chaw, poo luag peb txawm yuav tsis kawm luag li lod ? 2-Luag ib lub salle des fêtes, luag tsuas pub rau tau npaum li cas leej xwb, yog peb neeg tshaj muaj teeb meem lub assurance tsis couvrir peb, tsis tag li ntawd xwb muaj tej tug siab phem tseem cia li muab lub salle kaw kiag ua kom peb tsis paub ua li cas txaj muag kawg nkaus. 3-Peb Hmoob noj 30 ib xyoo ib zaug xwb, peb xav kom sawv daws tuaj sawv daws, tsis hais tias tus hlob los tus yau, nyias muaj nyias rooj zaum kom muaj ntsej muaj muag phim hais tias ib xyoo peb noj 30 ib zaug. Tim li cas sawv daws them nyiaj tib yam, ib cov tau chaw zaum, ib cov hos tsis tau ? Peb tsis txhob muab qhov nyiaj nkag qhov rooj ua loj es neeg yim nkag coob ces peb yim tau nyiaj. 4- Yog peb caw nom tswv thiab phooj ywg lwm haiv neeg tuaj, luag tuaj nrog peb koom tag luag qhuas peb mas peb mam caw, yog tsis ces peb ua peb Hmoob xwb. Nej sim xav saib yus caw cov muaj ntsej muaj muag tuaj es kom luag nrog yus cov me nyuam sib txeeb noj sib txeeb haus, sib dawm thaum mus dhia mos caum pus yuv zoo ? Vim tej no es peb thiaj tau txiav txim hais tias peb ua 30 ob yam : ib xyoo peb ua rau peb Hmoob xwb tus hlob tus yau tuaj tau tub si ; xyoo ob peb yuav uas tawm sab nraud kom luag paub peb Hmoob zoo, xyoo no ces peb yuav hus cov nom tswv thiab phooj yuwg, tsis hais Fab Kis los Los Tsuas, tuaj, thaum nov tsuas muaj cov paub tab (>15 xyoo) thiaj tuaj xwb. Nej hais ib qho yog lawm, lwm zaus, yog cov rooj sab laj pom zoo, peb yuav tsum qhib rau sawv daws raws tus cai hais tias tus twg xwb teb ces tus ntawd tau chaw ; thaum chaw tag lawm ces tsis yuav neeg ntxiv lawm txawm hais tias tus ntawd yuav yog tub ntxhais txhawb txhim los kav chawj. Teb me ntsim xwb, nyias mam xav nyias mog ; tseem ceeb txhua yam peb ua tsuas yog xav kom peb Hmoob lub koob lub moo zoo xwb. VamNyiaj VAJ, Tuam Tswj
  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   4 mai 2008

   Nyob zoo tuam tswj Vaj neeb, zoo siab koj los teb sawv daws. kuv xav tias yuav tsum teb li koj mas thiaj yog, muaj ib co tsis txawj hais tab mas muaj ib tus neeg nyob hauv nej lub koom haum kuv tsis paub yog leej twg, mas haj yam tsis txawj teb, hais cov lus chob siab xwb.

   Kuv to taub zoo qhov koj hais tias yuav tsum kawm ua li cov neeg vaam meej thiaj zoo tsau peb hmoob, koj yeej hais yog kawg lawm, tab mas yam puav kuv tsis pom li koj yog : 1-koj hais tias yuav tsum caw neeg kom txaus li lub "salle" ntim tau xwb, thiaj tsis sib tsuj sib hnias. Qhov ntawd, kuv xav tias yog ib qho "problème d’éducation" ntawm peb cov hmoob xwb, txawm tsawg los tsis txawv ntau, vim sawv daws pheej tsis zaum twb ywm sawv daws lub tsooj. Peb cov hmoob niam qhuav tawm tom hav zoov los tau 30 tawm xyoo no xwb, luag twb vam meej tau ntau tiam los lawm. Peb hmoob muaj kwv tij neej tsa coob heev, koj puas pom FABKIS kwv tij neej tsa npaum li cas xwb. Qhov tseeb yeej yog nej xav caw nej cov "membres" thiab nej cov txheeb ze xwb. 2- koj hais tias lwm zaug yuav ua tsau hmoob sawv daws, tab mas yog "salle" puv lawm, cov teb ua ntej thiaj tau tuaj xwb. Kuv xav paub tias txhua txhua tus hmoob muaj "chance" ib yam lov, los nej cov "membres" thiab nej cov txheeb ze yuav muaj "chance" dua ? Yog nej hais tias txhua tus hmoob muaj "chance" ib yam, nej yuav tsum ua kom tau li nej hais hmoob thiaj tsis cem nej ntxiv lawm. 3- 1 lub tshoob kos, yog koj li, koj tsis caw luag, luag tsis tu siab rau koj, vim luag tsis txheeb koj, koj thiaj tsis caw txog. "Solidarité hmoob" lub tsiab 30, yog nws tsis caw sawv daws, muaj ib txhia tus yuav tu siab rau nws, vim lub koom haum ntawd thaum lub hauv paus yog tsa los saib xyuas tag nrho hmoob fabkis teb.

   Kuv pom tau tias hmoob nyob fabkis teb, sawv daws yeej muaj koom haum lawm, tab mas sawv daws tseev pom tias "solidarité hmong" yog ib lub koom haum uas tseem muaj nqes dua txhua lub koom haum lawm thiab, vim li ntawd muaj ib txhia tus thiaj tsis zoo siab rau nej. Kuv tus kheej, kuv xav tias yog pab twg tau los tuav lub koom haum "solidarité hmong" lawm, yuav tsum xav kom txog txhua tus hmoob nyob fab kis teb thiab, txawm hais tias sawv daws tsis yog tub txhawb txhim hauv ntaub ntawv los lub koom haum ntawd yeej nyob ntsaim hauv sawv daws lub siab lub ntsws, npaj txhawb thiab nqa nws xwb,yog nws xav pab hmoob tiag.(exemple : plusieurs associations n’ont pas hésité à s’associer avec "solidarité hmong" pour organiser la grande fête de nouvel an à GIEN il y a quelques années, et sous la direction de celle ci).

   Yog leej twg xav tias lub koom haum no zoo li txhia lub koom haum xwb, es ua dab tsi los ua tsau cov tub txhawb txhim thiab nkawv cov txheeb ze xwb, tej npam nws xav yuam kev lawm.

   Kuv xav tias peb hmoob yuav tsum mus xwb tsis txhob thaub qab, tab mas yuav tsum tsis txhob mus ceev dhau thiab deb dhau lawm, ib ke mus los ib ke tig saib rov nram qab thiab saib yus cov neeg puas caum yus qab. Yus yog hmoob, thaum twg tsis muaj hmoob lawm, yus yuav tsis muaj nqe, vim yus yeej txia ua tsis tau lwm haiv neeg ib sim neej li, lub hlwb los yog hmoob, lub siab lub nrws los yog hmoob. Yog leej twg xav tias txia tau yij meem sim.

   Kuv hais li no xwb, yog hais tau siab koj tus ua hlob lawm los thov koj zam txim pub thiab, kuv hais li kuv pom xwb, ua neeg sawv daws yeej tsis pom ib yam, tab mas yog sib noog hais, yeej muaj kev mus xwb.

  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   6 mai 2008, par Charles VANNIER
   Nyob zoo tus kwv tij kwv npawg, Ua tsaug ntau ntawm koj cov lus, txawm kuv tsis paub koj lub npe los kuv pom hais tias koj yog ib tus neeg txawj xav es muaj lub siab yuav los txhawb los pab peb Hmoob tiag. Ntawm kuv hais tias "les premiers servis" yog siv tau rau sawv daws tib si. Tseem ceeb peb yuav tsum nrhiav kom tau ib lub salle loj-j ; koj pus paub hais tias nyob ib nroog Paris no muaj lub salle loj nyob qhov twg ? Cov tswj xwm lub SH yeem nco ntsoov hais tias lub Koom Haum no yog tsim los pab peb Hmoob ; thaum ib tus Hmoob twg muaj teeb meem hais tuaj txog SH, SH yeem pab tsis hais tias tus ntawd yuav yog tub ntxhais txhawb txhim los tsis yog. Mam sib ntsib dua, VamNyiaj VAJ, Tuam Tswj HTSKN
  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   7 mai 2008

   nyob zoo tus thawj tswj koom haum, koj cov lus hais rau sawv daws ntsai tsis muaj tus hmoob twg lees paub, thov kom nej tsis txhob muab kev phooj ywg thiab kev noj peb caug los sib ua ke, txawm nej yuav hu tus huab tais twg los yeej tsis muaj leej twg paub nej, nco ntsoov hais tias peb yog hmoob, peb yuav ua peb caug li peb hmoob txoj kev cai poj niam me nyuam yuav tuaj coob li cas los haj yam zoo xwb.

   nco ntsoov hais tias nej hnoob no peb twb muaj vaj huam sib luag, peb yuav ua li cas los yeej tau, tsis txhob hais tias luag lwm haiv neeg thiaj li zoo xwb, nco ntsoov peb yuav tsum muab hmoob nyob rau qhov chaw siab,

   tub txhawb txim koom haum xyooj vaj

  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   7 mai 2008, par Charles VANNIER
   Nyob zoo Xyooj Vaj, Kuv hais hmoob tsis yuav tam sis SH tseem rub kuv rov qab los coj lawv dua ; koj hais hmoob yuav tag nrho tam sis tsuas zais hneev hais xwb, tim li no thiaj tsis muaj twg-g txhawb koj. Yog yam koj hais tsuas yog koj ib leeg hais xwb tsis txhob hais tias yog hmoob hais. Koj muaj cai tsis nyiam tus ub tus no, tam sis tsis txhob hais tias yog hmoob tsis nyiam mog. Ib qho ntxiv, SH tsis muaj tus tub txhawb txhim hu ua Xyooj Vaj, thiab kuv cia siab tau hais tias cov tub ntxhais txhawb txhim hau SH lawm yuav hais dab tsis lawv yeem hais ncaj nraim qhib ntsej qhib muag hais, tsis nkaum nyob tom qab ib lub npe cauv xwb. VamNeej VAJ Tuam Tswj HTSKN
  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   7 mai 2008

   Thov txim cas kuv tsis pom Xyooj Vaj cov lus nyob qhov twg li ne tuam tswj Vam Nyiaj. Tsis yog koj hais yuam kev npe lawm lov ?

   Zeb Vaj

  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   8 mai 2008
   merci admin, pom lawm.
  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   9 mai 2008

   nyob zoo tus thawj tswj koom haum solidarité, kuv pom koj cov lus zoo kawg lawm tiam sis kuv xav hais tias peb tsis txhob ua li koj hais.

   yog hais tias tiam no peb cov laus no tseem nyob peb tsis txhob hloov ua tej yam zoo li luag lwm haiv neeg. rau qhov hais tias peb muaj peb dab qhuas peb muaj peb txuj ci.

   kuv pom tau hais tias peb noj peb caug yog poj niam me nyuam tuaj puv vaj puv tsev thiaj li yog noj tsiab peb caug raws li peb hmoob, txawm muaj tus nom fab kis los yog tus nom twg tuaj peb yuav tsum piav rau luag hais tias peb kev cai hmoob noj peb caug yog zoo li, peb tsis txhob txaj muag rau peb tus kheej. thiab yog hais tias hmoob feem coob pom zoo ua li cas ces peb ua li ntawv xwb.

 • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
  30 avril 2008
  ua cas hais tias koom haum hmoob sib pab, tiam sis ho caw cov nyob rau hauv koom haum thiab nws tsev neeg tuaj noj peb caug ua ke xwb, yog vim li cas ho hais rau ntiaj teb hais tias koom haum hmoob solidarité noj peb caug, kuv thov kom tsis txhob ua li no ntxiv lawm vim peb rov qab txaj muag rau peb heev li, kuv yog ib tus tub txhawb koom haum tau los lawv 30 xyoo, peb tsis txhob txiav peb cov hmoob cia sawv daws tuaj ua si raws li peb hmoob noj peb caug tiag. lis teev
 • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
  26 février 2008
  c’est vraiment dommage qu’une association telle que la votre avec un tel nom ne fait aucun effort pour lier les hmongs mais au contraire à chaque nouvel an que vous organisez c’est une soirée privée et c’est depuis la nouvelle présidence.
  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   29 février 2008, par Longchiang

   La critique fait avancer, et dénigrer ça peut même soulager, mais j’attends surtout des propositions et un peu d’imagination sur ce site.

   Longchiang

  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   12 mars 2008, par Un de vos futurs guides si vous le permettez

   Bonjour,

   Pour mettre au jour des problèmes il faut bien critiquer. Il y a une réalité qui est que Solidarité Hmong ne peut plus jouer son rôle de fédérateur et de rassembleur depuis des années et je doute que ce soit à cause d’une personne et du président actuel qui a accepté de prendre les rennes connaissant parfaitement cette situation. D’ailleurs certains se sont bien gardé de prendre sa place. Certes il n’est pas le plus efficace mais c’est pas pour cela qui a été choisit. C’est pour maintenir Solidarité sous perfusion en attendant que la mentalité et des personnes soient capables de rendre à Solidarité Hmong sa place au cœur de la Vie des Hmongs. Pour faire un résumé et donc un raccourci, certes grossier, le problème vient simplement de la structure de la société hmong qui s’est déteint dans une association qui effectivement les représente de manière trop fidèle. Les Hmongs en FRANCE sont aujourd’hui incapables de vivre et penser avec ouverture d’esprit et tolérance sincère pour faire progresser leur société en France. Leurs qualités c’est la famille et l’hospitalité, des valeurs qui date « des cavernes ». Leurs freins trop nombreux. Donc propositions : Ne plus réfléchir et agir en temps que caste, groupe de nom, vert, blanc, noir, bizarre mais faire un peu confiance à ceux qui sont compétents dans leur domaines. Tout le monde le sait mais personne ne l’applique lors de débat et runion. Comme il n’est pas possible de changer les Hmongs, il faut commencer par ce qui les touchent. L’aide sociale, l’emploi, l’identité hmong, l’amusement, la famille, les rencontres… Et qui peut gérer tout cela, Solidarité Hmong. Donc commençons à utiliser correctement cette Associations qui ne peut se faire qu’avec un minimum de consensus. Pour les belliqueux et avide de pouvoir je dirai : « le combat est honneur et gloire qu’ au sommet vu de tous » Il y a rien à se disputer ou à prouver actuellement en France. Pour les pressés : « on se rappellera du chemin que vous avez parcouru et non de votre but » :donc les vieux qui veulent se faire un nom faite vous à l’idée que le monde à changer. Pour les ambitieux : « Dieu accordez moi la force de changer ce qu’il peut l’être, d’accepter ce qu’il ne peut pas l’être et surtout la sagesse d’en faire la différence » Dieux n’est pas palpable mais son enseignement est présent par nos ancêtres et nos pères alors écoutez les au moins à minima.

   Avoir le Pouvoir est une course humaine, être lucide est la condition de la survie.

   Résumé de mes propositions : changer votre comportement à commencer par ce qui se croient érudits ou expérimentés. Prouvez que vous pouvez travailler avec vos ennemies pour un cause plus noble et plus juste que vos différents et vous aurez faits plus pour les hmongs que n’importe quel Roi ou Prince. Un peuple se guide mais ne se dirige pas.

   Remettez Solidarité Hmong à jour car elle traine des casseroles avec un statut qui date de 20 ans établi des Hmongs conditionnés par la guerre, la pauvreté et la simplicité. Aller chercher la force et les richesses chez les membres nouveaux et nombreux. Nombreux on pourra faire quelques choses, peu nombreux on dînera aux chandelles comme actuellement. En attendant en France des Hmongs errent dans la modernité en croyant se repérer grâce aux lumières des bijoux du capitalisme matérialiste. N’oublions pas, nous sommes asiatiques et donc des fauxculs mais il faut savoir se mettre des limites pour des causes qui le méritent. Participez et aidez, si cela ne vous convient pas vous aurez essayer au lieu d’attendre le messie ou que vous soyez appelé à l’être. Tous les messie sont passé par la souffrance et la disette et n’ont pas eux de descendance de sang alors réfléchissez bien. Touche d’humour pour la fin.

  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   12 mars 2008, par Longchiang

   Bonjour cher rédacteur,

   Je vous remercie de votre participation à la vie de ce site. Mais plus que de l’animation, vous nous apportez tout ce que nous attendions sans jamais avoir oser l’espérer. Les solutions à tous nos maux sans exception. Le messie n’a plus besoin de redescendre sur Terre, la place est déjà occupée. Ce n’est évidemment que de l’humour. Il est vrai que "le peu que je sais, c’est à mon ignorance que je le dois" (j’ai trouvé la citation sur le net, il y a vraiment n’importe quoi sur le net).

   Vous n’avez pas signé vos articles, mais j’ai l’impression de vous connaître.

   N’hésitez pas à participer activement à l’évolution de ce site.

   Cordialement Longchiang

  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   15 septembre 2008, par SIONg Tchu ( Vis président-Budget )

   Bonjour,

   Pour répondre à votre texte pour le moins agressif mais intéressant, je vous invite à nous rencontrer. Peut-être une discussion de vive voix nous permettrait d’ échanger plus efficacement. La SH reçoit toujours une multitude de critique et pourtant son but est en deux mots : aider, unifier les Hmongs, en résumé tout ce dont vous souhaitez, nous le souhaitons.... Cependant, je reconnais que ce n’ est pas facile. A chaque fois que l’ occasion se présente, je discute avec les hmongs de tout horizon pour leur expliquer, demander leur avis, demander leur adhésion.... Si vous souhaitez dialoguer ou nous rencontrer, je m’ engage à le faire.

   Aussi, quelque soit votre opinion au sujet de la SH, n’ ayez pas de crainte à vous identifier.

   Dans l’ attente de votre réponse,

   Tchu SIONG, vis président- budget

  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   6 avril 2008
   zoo siab hais tias peb muaj ib lub koom haum zoo rau peb cov hmoob. tiam sim ua cas rau muaj ib lub npe zoo hais tias hmoob thooj siab koom ntsws, tsis pom muaj siab muaj ntsws kiag li, yog zoo li cas tiag, nej ua pej caug los nej hais tias cia cov tub txhawb txhim tuaj xwb, thiab tseem sau nyiaj kim tshaj rau cov tsis nyob rau hauv koom haum. yog li ntawv peb yuab tsis txhob hais tias yog koom haum hmoob, txoj kev cai noj peb caug yog dab tsi, yog kev tuaj mus sis ntsib sib fim xwb ib xyoo 12 lub hlis los txog sawv daws zoo siab tuaj mus ua si ua ke, ua cas tseem faib neeg thiab ntsia neeg, yog li ntawv tsis txhob coj mus qhia rau luag tej hais tias muaj koom haum thooj siab koom ntsws, nej lub tswv yim yog zoo heev tab sis yog ntxias kom hmoob haj yam sis ntxub xwb. tus txaus pab los tsis pab, tus muaj cai los tsis pab raws li txoj cai, ua zoo li ib co me nyuam yaus tsis paub qab hau xwb. thov kom nej ntsia peb cov hmoob thiab koom peb haiv hmoob taug ib txoj kev, tsis txhob ua ib co neeg qia dub thiab cuaj khaum txiav luag lwm tus.
  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   7 avril 2008
   kuv zoo siab tau twm ob peb tsab ntawv saum no, hais txog noj peb caug peb tsis txhob muab lwm tus saib ua huab tais los yog qub nom qub tswv, cov no thov kom muab tso pov tseg.peb yuav tsum muab peb cov hmoob saib muaj nuj nqes, thov kom muab dua tswv yim tshiab, muaj ntau yam lus hais yuav tsum muab coj los siv.
  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   10 avril 2008
   Nyob zoo ib tsoom phooj ywg Hmoob. Hnub no kuv los pom nej cov ntawv no ua rau kuv xav tias. Yog nej twb muaj lub tswv yim los thuam thiab lo cav lawm nej yeej yuav tsum muaj lub tswv yim los kho thiab los qhia ? Ua ntej nej yuav paub tias lub tsev nos yuav tsis zoo qhov twg nej yuav tsum nkag rau hauv tso nej hmam li paub zoo. Kuv xav tias nej muab daim ntaub thaiv nej lub ntsej muag tsho tseg es nej nkag los rau koom-haum pab ib tsoom sawv daws kho lub koom-haum no yuav zoo dua li nej nyob sab ntsaus zais ntsej muag cas xwb. Sib ntsuib dua. VaajFoom XYOOJ
  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   10 avril 2008
   hais rau peb ib tsoom hmoob, peb ua ib yam dab tsi kuv xav kom tsis txhob cais peb cov hmoob. kuv xav paub hais tias, muaj ib lub koom haum loj thiab zoo muaj lub npe zoo li, thooj siab koom ntsws no, tab sis tsis raug kev cai lo lus, solidarité. kuv xav hais tias peb cov hmoob pes tsawg tus los puav leej yog tub txhawb txhim, tsis txhob hais lo lus hais tias nkag los nyob rau hauv koom haum tso mam tham, yog li cas tiag, kuv thov kom tsis txhob cais cov nkag koom haum thiab tsis nkag koom haum, pab ib co tseg ib co mas qhov no tsis yog, thooj siab koom ntsws. li tau cog lus tseg nyob hauv tsab ntawv.
  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   15 avril 2008
   hmoob thooj sib koom ntsws y og dab sis tiag kuj tsis to taub zoo thiab
  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   20 avril 2008
   hmoob nyob qhov twg lawm, hmoob puas thooj siab puas koom ntsws tiag, peb cov nom hmoob ua txuj ua ib co neeg muab hlob, ua txuj tsis paub hu hmoob li lawm thiab tseem mus pe hawm luag lwm haiv neeg thiab, ua cas yuav txaj muag ua luaj, tsis hais koom haum hmoob hos, ua cas tseem hais tias xammabkmoos thiab no,qhov zoo tiag mas yuav tsum hais tias hmoob koom tes no mas yuav zoo tshaj, hmoob thooj siab koom ntsws. lis teev
  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   24 avril 2008
   nyob zoo, cov sau sau ntawv tuaj thuam koom haum hmoob thooj siab koom ntsws ? es nws rau npe thiab tsis rau npe .Peb tsis nchuav qe los yeej pom dab lawm !!! ntuj nyob qis qis !!! teb nyob ntawm yus qab xib taw !!! thov txhob hais lus siab siab tej ua niam ua txiv !!! tsam lub nra nyhav nyhav yus yuav ris tsis taus mog cov kwv tij. Peb yeej paub zoo lawm cov neeg ua ib txhiab ib txhis tej niam tej txiv poj yawm txiv koob tsis tau coj dua pej xeem huab hwm li qee tus uas sau sau ntawv tuaj thuam sawv daws hauv no. Yog nej xav los coj thiab kho peb cov hmoob tiag tiag thov yus rov mus xyaum cheb yus lub tsev kom du du tso !!! es mam tuaj ua tus txiv nyuj sib twb kub nawb mog !!! es thov kom yus tsis txhob muab yus lub nra rau tej tub tej ki ris lawm yav tom qab mog cov kwv tij aw !!!!!sib ntsib dua.
  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   29 avril 2008
   koj hais yog lawm, tsis paub hais tias hnoob noj peb caug yog dab tsi, ua li nej ua tas los no txhob hais tias hmoob noj peb caug, hais tias ua kev lom zem no ntshai yuav zoo nkauj dua. txij hnoob no mus tsis xav kom nej ua li yav tag los lawm, txawm yog li ntawv yuav tsum hloov cov nom tshiab yuav tsum pauv lub tswv yim tshiab, nej txawm ua loj npaum li cas los tsuas yog nej cov neeg rov qab tuaj xyuas nej xwb tsis muaj nuj nqes dab tsi, lis kub
  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   30 avril 2008
   lis kub ) thov koj tsum los mas ! tuaj txog fab kis teb tau npaum no xyoo tsis pom koj ua dab tsi kiag rau peb cov hmoob li los sav tsis txhob poos poos npe ntuj qis heev mog yus muaj siab hlub hmoob ces yus ua kiag tsau yus haiv hmoob xwb los mas !peb tos ntsoov koj lawm xwb xyoo no !yog koj ua tsis tau tshwm mas saib koj yuav hais li cas !koj muaj tsab peev xwm kawg tib tus ntseeb xwb los yuav kwv lub ntuj lub teb !paub koj zoo heev lawm nav !thov tos koj lub peb caug xwb ntag !!!!!!!
  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   1er mai 2008

   Ua tsaug tsua "solidarité hmong" los yog loojceeb hab nwg txwj nkawm ntxiv tsua ntsuab ci, mej tseem tsim tau qhov chaw nuav tsua peb cov moob sib thaam txug txuj kiv koom hum moob.

   kuv pum tas ntau tug sau nuav pum tau tas "solidarité hmong" kuj ua tau tej yam tsi ntxim suav dlawg sab.

   kuv los yeej pum tau ib yaam le puab hab. Kuv xaav has tsua tug phooj ywg kws teb LIS KUB tas yog coob leej pum tas yug ua tsw zoo lawm, yug yuav tsum xaav saib yog muaj dlaab tsi yuav hloov. Yuav tseev kuam tug qha yug ntawd ua kuam tau ib yaam sai sai tsua suav dlawg pum mas tsw yog lawm nawv phooj ywg. Vim tas txuj kiv tsaug luas thuam yog ib txuj kiv qha yug xwb tsis txhob muab khaws chim. Kuv has tsua koj tas yug txawm yog nam hab txiv los yog tuab neeg laug tshaaj 18 xyoo lawm, yeej muaj cai tawm tswv yim ib yaam, dlaab tsi los peb yuav tsum yuav feem coob has, ham le moog taug.

   Kuv pum tas qhov mej ua tau zoo heev, yog mej lub peev xwm tsim lub "site" nuav, tsuas yog mej lub koom hum ham le muaj xwb nyob faab kis teb nuav. Qhov ua tsi tshuam zoo nkauj yog mej lub tsab peb caug. Has le nuav tsua mej cov thawj coj xaav tuab qos zoo, tsis txhob muab khaws chim. zoo sab ntau, Gé Vang.

  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   2 mai 2008
   ua tsaug tsau cov teb teb ntawv hauv no sau sab twg hais sab twg los ntxeev sab twg los yog tib tus qub neeg xwb, nkag kiag mus ua hauj lwm ntsog koom haum ,koj thiaj paub qhov zoo thiab tsis zoo ua tau thiab ua tsis tau ,lub koom haus twg los yeej tau tos ntshw koj tuaj ua hauj lwm xwb ?ua lub siab dawb paug tuaj mus hlub hmoob , tuaj mus kho hmoob pab hmoob, yam dawb paug yus tseem tsho yus nab tshos mus pab thiab mas thiaj li ! thov tsis txhob sib sau ntawv tuaj hauv no ntxiv lawm tsam muaj chaw ntsim siab ,tawm plaws yus lub cev lub ntsej lub muag tuaj mus kho hmoob mog ?qhov uas tuaj ib cag qw thiab ua dev tuav cos qhov ntaw kho tsis tau nav ? cas thaum pliaj liab vog yus muaj tswv yim zoo tsis hais ?es pheej yuav ua dev nqov ntuj yuavhais tus ub tus no,tseem xav kom lwm tus ploj tuag mus ? tej no tsis yog lus nav cov tub ntse tub sau ntawv ? peb cov niam thiab txiv yeej tsis qhuab qhia sawv daws li los ua cas ?thov ua zoo thiaj tau ntuj ntoo mog coob leej cov hais hais yav neej dhau los niam no peb ntsib mas twb tsis muaj lub ntsej lub muag mus fim tej phooj tej ywg li lawm ,thiab neeg yeej tsis siv li lawm ?tsis tas li nws poj niam me nyuam los tau kiag nws lub ntsa nyav tshaj plaws los ev kiag thiab ?thov kom koj tau taub mog tus tub txawj ntse ? zaum no yog zaum kawg wb sib ntsib hauv no.sib ntsib lwm zaus ces yog sib tuav tes hla dej ua luag hla zoo lawm xwb mog ,yuav los haus cawv koom ib lub khob lawm xwb ,tos tsawv koj mog phooj ywg !
  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   2 mai 2008
   kuv zoo siab ntau rau tus vaj zeb tsab ntawv, kuv pom tau hais tias txhua tus sau ntawv tuaj mus rau koom haum mas tsis yog thuam yog qhia xwb. ua cas lawv cov nyob rau hauv koom haum pheej foom sawv daws, yog li ntawv tsis yog kev cai lawm peb xav hais tias peb yog hmoob muaj dab tsi los peb yuav tsum kho peb, hais rau nej lub site hais tias yog tsis muaj peb sau ntawv rau nej ces yuav tsis muaj ib tus hmoob noog nej moo li lawm, thiab nej xav tsaug zog tsis ua npau suav phem thiab no ces yuav tsum ua raws li hmoob nyob fab kis teb feem coob pom zoo xwb. txhua yam yav tag los yeej tsis yog kev cai lawm , tsis hais noj peb caug, kev mus hais plaub ntug ntawm hmoob los muaj ntau yam nej ua tsis yog li, kuv xav kom nej yuav tsum lees nej qhov kev yuam kev thiab yuav tsum paub kev txaj muag, ua cas muaj cov hluas ntau tus muaj siab yuav los tuam koom haum nej tsis cia rau lawv thiab, los yog hu hmoob fab kis teb tuaj xaiv thiaj li tsis muaj teeb meem, peb twb paub lawm hais tias nej xaiv nom zaum no tsuas yog muaj nej cov neeg nkaus xwb, txawm yog li ntawv nej thiaj li rov qab muab rau nej, ua li tau hais tas los saum no nej yuav tsum tau ua raws li feem coob pom zoo, vaj ntxoov tuam
  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   3 mai 2008

   Cov phooj ywg, kiv sib caam, sib khu, tsis yog yuav has cov lug chob sab le ntawm ko. Tug phooj ywg kws teb phem phem ntawm ko, koj yuam kiv tuab neeg lawm yog koj teb kuv.

   Taab mas zaam txwm tsua koj vim koj lub hlwb tseem yog lub hlwb nyob los tsuas teb.

   Vim le caag koj tsua tsw pub peb sau ntawv huv lub "xiv tawm" nuav ? koj nim yog tug "administrateur" lov ? Koj txawm yog tug admin los koj yeej tsw muaj cai txwv sas, koj puas paub ?

   koj yog ib tug tuav hauj lwm huv lub koom hum "solidarité" lov ? kuv xaav tas koj tsuas yog ib tug tub txhawb txhwm xwb, vim cov tuab neeg tuav koom hum tsis has lug le koj nav. Lu lug "DEV" koj zoo has taab mas peb tsis zoo noog nav, thov txhob has ntxiv lawm.

   Koj puas xaav tas yog luas tsis thuam koj nua koj puas yuav pum qhov koj ua tsis zoo ? Xaav seb !!!

   Gé Vang

  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   3 mai 2008

   zeb vaj ? kuv tsis tau taub hais tias ua cas cov sau sau ntawv tuaj hauv no cas yog tus xeem vaj thiab xeem lis xwb ne ?????? thiab pheej nrhuav sawv daws, ua cas yog ib tug neeg qub xwb ne ????????

   es yuav ua luaj, koj xav li cas ?

  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   3 mai 2008

   Tsis paub tas ib cov tuab neeg swb phiv le caag es yuav swv lub "site" nuav lug sib tshuav xwb nav. kuv xaav tas nyob huv nuav tsis yog muaj xeem lis hab xeem vaj xwb, txwv neej yawg yuav tsum qha npe kuam tseeb !!!

   Gé Vang

  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   5 mai 2008

   Nyob zoo suav qos dawg,

   Kuv yog xyooj nyiaj tsaab,ib tug tub txhawb txhim koom hum "solidarité".Kuv zoo sab tau aas mej cov ntawv. Ua suav dawg tsaug tseem muaj lub sab xaa ntawv tuaj ntswb koom hum ( los yog tuaj ntswb cov tub txhawb txhim lawm hab ).

   Muaj tej tug tuab neeg tsw xaav noog cov phooj ywg moob cov lug lawm los tseem muaj ib cov tuab neeg zoo le kuv tseem xaav twm mej suav dawg cov ntawv kawg.Yog vim suav dawg tseem mob sab tsua peb moob, muaj lub npau suav tas ib noob twg, peb tseem yuav txawj sib hlub tshaaj yaav taag.

   Duab Ci, koj tau has tsua kuv tas koj yog ib tug "informaticien" es tsw yuav noog noog lub npe, koj yeej paub tas yog leej twg lawm vim koj muab tau lub "adresse IP" ntawm txhua tug tuab neeg sau ntawv tuaj tsua lub "xij tawm" nuav ! Yog le ntawd, caag koj tseem noog zeb vaaj hab ?

   Duab Ci, peb xaiv tau yawg Vam nyiaj tsov qaab lug tuav koom hum txwj vaas thib 26/04/08 nuav, yog le ntawd, thov koj qha peb paub saib koj tseem muaj lub sab dawb paug paab koom haum yaav tom ntej nua, koj yuav lug leeg txuj hauj lwm twg ? Vim tsaws le kuv paub, looj ceeb yog tug qub"administrateur" es nwg tsw teb cov phooj ywg moob lawm nav ?

   Thaum kawg, thov zaam txwm tsua kuv hab, vim kuv tsw paub lug moob zoo, tej zag tau has lug sab leej twg lawm los kuv qha tau tsua nwg tas tsw yog tas kuv txhob txwm. Yog has tas kuv, ib tug tub txhawb txhim ntawm lub koom haum "solidarité", tsw muaj cai has cov lug nuav los, qha kuv paub hab, qha kuv saib has tau le caag xwb kuv maam has npaum ntawd !

   Ua tsaug ntau sua qos dawg, maam swb ntswb dua. xyooj nyiaj tsaab.

  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   6 mai 2008

   nyob zoo yawg "administrateur",

   noob nua kuv tau aas koj tsaab ntawv teb kuv tas koj tsw yog tug tuab neeg kws kuv xaav...

   Kuv has tsua koj paub tas kuv yeej tsw moog thov txwm ntawm ob tug tuab neeg kws koj has vim kuv tsw tau has daab tsw txhum.

   Nyob qaab ntuj nuav, kuv tsuas paub ib tug tuab neeg coj le koj coj has lug le koj has thaum kawg koj tseem tsw paub koj yog leej twg lawm hab, yog le ntawd, kuv zaam txwm tsua koj vim koj cov txheeb ze twb txaaj muag tsua koj cov lug, ham kuas koj muab tshu tseg ntawm lub "site" nuav kuam suav dawg txhob aas tau.

   Ib chim nuav, koj txawm yog leej twg los tsw tseem ceeb, vim tas koj nam koj txwv tsw paub coj koj es koj ham coj le tug khej dawb lawm los kuv yuav zaam txwm tsua koj cov lug koj tau has vim koj yog ib tug moob. Yog ib tug khej dawb los ib tug faab kis has le tsua kuv nua kuv yeej yuav tsw tso tseg, vim tas kuv yeej txawj teb hab !

   Tsw taag le, kiv koom haum yog kiv sib paab, koj yog ib tug tuab neeg txawj qhuas koj kawg lawm, thov qha peb saib koj tau paab pebmoob npaum le caag peb kuj ntsug koj qhuas koj hab ? peb txuj kiv sib paab ham yuav luj npaum le koj txuj ?

   Thaum kawg, yug tseem tshev yug cov tub txhawb txhim tshaaj le tug tsaj lawm hab, yog le ntawd, leej twg yuav lug paab hab qhuas mej lawm ? Tsuas yog nplog lab ham coj le nuav xwb nav !

   Nyob lub "site" nuav, kuv has tau tas peb suav qos dawg muaj cai ib yaam tuaj thaam, thov koj has koj zaaj xwb, koj tsw txhob has peb cov tub txhawb txhim nab thib vim peb tsw coj le koj coj. Cov phooj ywg moob tsuas qha peb kuam peb khu peb lub koom haum kuam zoo tshaaj yaav taag xwb !

   Sau npe xyooj nyiaj tsaab, tub txhawb txhim koom hum "solidarité hmong".

  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   6 mai 2008

   Nyob zoo cov tub txhawb txhim hauv nej lub koom haum, uas cas lus sib cam, sib qhia muaj ntau yam hais tab mas nej pheej xav sib tua xwb sub ne !!!!!!!

   Yog nej tsis hloov ntshe cov neeg sab nraud yuav tsi xav tuaj hauv nej lub "site" ntxiv lawm pob.

  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   6 mai 2008
   Nyob zoo cov kwv tij neej tsa, phooj ywg Hmoob. Kuv pom hais tias nej tus yuav hais li cas los muaj tam sis tsis muaj ib tus yuav qhia tsiv yim thiab pab peb cov Hmoob nyob Fab kis kom peb muaj ib lub chaw sov siab. Kuv xav tias peb lub zog thiab lub tswv yim los sib hais, sib lwv zoo li ib zaj khwv ntxiaj xwb. Kuv pom tias peb muab^peb lub zog no coj los ntshiav pab saib peb ua puas yuav tau ib lub Musé Hmong nyob teb chaws no ua rau peb tej me nyuam tau khaws thiab tau paub tias peb lub neej Hmoob yog zoo li cas tiag. Hnub no kuv pom tias peb cov hluas tuaj loj nyob teb chaws no poob ntau yam thiab dig muag ntau lawm. Qho zoo peb txoj kev sib twv sib hais cia peb muab coj los ua ib txoj kev nrhiav noj nrhiav haus pab peb cov Hmoob. Kuv xav kom peb sawv daws xav saib peb yuav ua li cas lub koom-haum noj thiaj li muaj nyiaj txiag coj los ua cov hauj lwm nram no. 1-Khawm txuj ci Hmoob tseg ? 2-Muaj ib lub musé Hmoob nyob fab-kis ? 3-Yuav ib thaj av los yog ib lub tsev ua peb cov Hmoob npe. Nej cov coob yuav hais tias tej zaum yog kuv ua npau suav xwb ? Kuv xav tias yog peb sib pab thiab sib hlub tsaws li txhua txhia tus Hmoob tau hais "Hmoob yuav tsum Hlub Hmoob, Hmoob yuav tsum pab Hmoob" tej zaum tsis yog kev npau suav. Tus neeg npau suav no yog ib tus tub txhawb txhim koom-haum Hmoob Thooj Siab Koom Ntsws.Sib ntsib dua. VaajFoom XYOOJ
  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   6 mai 2008

   Nyob zoo vaj foom xyooj, koj lub tswv yim yeej zoo heev, taam sis mas tsis yooj yim. Koom hum xwb, twb tsis thooj sab koom ntsws, es yuav moog ua tej yaam le koj has, ntshe haj yawm tsis thooj sab koom ntsws.

   Kuv has tsua koj paub tas peb cov tuaj hlub hab yug nyob faab kis teb nuav tsw dlig muag le koj has, peb poob kiv lig kiv cai moob xwb, vim nwg tsis yog ib qhov kws peb naj nub siv le nyob los tsua hab thaib teb. Tej yaam ua tau le maam has txug xwb. Zoo le koj has ib lub " musé " moob, qha koj cov tswv yim ua ntej maj. Has tas ua ua taab mas tsis paub yuav pib tog twg, ces luas kuj tsis caum yug xwb !!! Tej yaam yug ua tsis tau yuav tsum tsis txhob has, qhov peb tsis dlig muag yog qhov nuav.

   Has txug ntawm ib thaaj aav "un lieu de culte hmong", yog muaj sab tag yeej ua tau, taab mas koj yuav tsum paub tas nyiaj txag yog ib qho tseem ceeb heev ?

   Yog koj xaav ua tag, kuv xaav tas koj yuav tsum thaam ntsug cov moob muaj laag luam zoo puab ham le muaj" l’esprit commercial" vim yog "commerce" lawm, tsw taag le, nyiaj los puab yeej muaj. Yog koj xaav tas cov laug ham le ua tau xwb koj yuam kiv lawm, vim puab sab yau heev thaum has txug nyiaj txag lawm.

   kuv xaav le nuav

   sau npe Vang Gé

  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   9 mai 2008

   nyob zoo txiv ntxawm vaj neeb kuv zoo siab koj teb ob peb lo lus lawm rau cov thuam thuam koj ,yog tus ntse ces nws twb paub txaj qhov muag lawm ,tsua yog tib pab txawj thuam neeg xwb ,

   kuv yog lawv mav kuv twb las tawm koom haum lawm nyuam qhuav nkag los ua tub txhawb txhim xwb muaj plhu kawg ?nim poos npe (lis thiab vaj xwb xwb li)

   hais lus cuag peb hmoob tsuam tsuam es yuav tsis paub cov neeg no ib tug hlo li ?

   tsis txhob ntsog hais lus thiab teb lawv cov ntawv ntxiv lawm cia nws yij meej ua kom txaus hmoob fab kis teb twb paub cov neeg no lub qe tas lawm .

   ho tus gé vang kuv tos saib koj yuav khiav hauj lwm li cas xwb niam no koj twb tau los tuav dej num qhab siab ua koj ntshaw ntshaw lawm yij meem coj saib hmoob puas yuav poog koj ?

   npe s maiv xy

  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   11 mai 2008

   Nyob zoo tus muam maiv xis, ua cas zoo li koj nim yuav paub kuv zoo ua luaj li, es cas kuv tsis paub koj nab ?

   kuv xav hais tias tus neeg koj tsis tau paub, koj yuav tsum hais lus zoo me ntsis nawv !!!! kuv tsis yog ib tug tub txhawb txhim ntawm nej lub koom haum. Yog kuv zoo li koj, kuv yeej tsis tawm suab hauv no li os. Qhia koj tias kuv tsis yog neeg dag nawv !!!! Kuv lub npe thiab lub xeem yeej yog lub ntawd !!!!

   yog koj paub kuv zoo npaum ko es txoj hauj lwm kuv ntshaw ntshaw yog txoj twg ? Yog koj paub kuv zoo, no koj sim hais kuv niam kuv txiv npe rau kuv soj ? Hos yog koj tsis paub thov kuv mam qhia zoo zoo rau koj mog.

   Kuv xav tias cov neeg tsis nriav kev to taub li koj es tseem kom tuam tswj tsis txhob teb sawv daws ntxiv lawm yog vim li cas ?

   Kuv yeej paub hais tias tuam tswj vam nyiaj yog ib tus neeg ncaj thiab zoo, thiab muaj meej mom ntawm peb cov hmoob nav, muab hais los ces nws kuj yog kuv ib tug txiv ntxawm thiab. koj puas muaj meej mom tshaj nws es koj ho hais kom nws ua li ub li no rau cov sau ntawv hauv no maj ?

   Kuv vam tias nws yog ib tus neeg txawj xav, nws yuav tsis ua li koj hais. Yog luag hais tsis ntxim yus siab ces cia li yuav tsis teb luag,los yog cia li yuav twv ub twv no rau luag nav !!!

   Yog koj xav paub kuv zoo me nris, hais lus kom zoo wb li mam sib hais kom sib to taub, tsis li, tsis teb ntxiv los tau lawm nawv !!!

   Zeb Vaj

  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   11 mai 2008

   nyob zoo tus kwv zeb vaj kuv tsis tau teb koj tsab ntawv ?muaj ob tug zeb vaj nyob hauv no ? tus ( 1) Gé vang tus (2) yog koj zeb vaj sau ua ntawv npe hmoob ? tab sis koj los kuv yeej paub ? yog koj xav kom kuv hais koj lub npe los kuv yeej hais tau qhia koj mog ! koj lub xeem koj lam sau ua hmoob ( VUG ) peb yeej paub tias koj yog xeem hmoob (MOB)

   zeb vaj koj hais tias koj tsis nyob hauv koom haum cam rau siab ntso tuaj thuam koom haum ? kuv tsis to taub koj lawm ? koj puas yuav los coj tau hmoob thiab pab tau hmoob tiag maj ?

   cas ib ke ua ib ke tshuav thiab !!!

   sib ntsib dua npe s maiv xy

  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   11 mai 2008

   teb rau zeb vaj ntxiv

   thov txim ntau kuv teb koj cov lus tsis tas, koj kom kuv sim twv koj niam koj txiv yog leej twg , kuv tsis twv los koj twb qhia lawm ? cuag li dab qhib qhov ncauj ? koj twb hais tias tuaj tswm koom haum kuj yog koj ib tug txiv ntxawm thiab no puas yog ?

   kuv paub zoo koj tsis tas hais los peb yeej paub lawm ,nws yog koj niam koj txiv ib yam li peb niam peb txiv thiab ,yog txheeb koj heev tshaj kuv ?los ntawm cov niam qas maum ne !!!!!!!

   cas cov sau ntawv tuaj hauv no poos poos npe ntawv fab kis los yog ntawv hmoob ! yog ib cov qub tib neeg xwb ? kuv pab txaj qhov muag dhau lawm ,yus niam yus txiv tiag tiag es yus yog lawm quav lawm zis es yus yuav muaj lub tswv yim los mus tsuj luag rau pem teb ,qhov no yuam kev loj mog ?

   yog tias koj xav tias kuv hais tsis yog no ces yij meej tsuj yij meem thaum ? nyias mam ua rau nyias ris ! kuv xav koj yuav to taub zoo lawm

   npe s maiv xy

  • Nouvel An 2008 - Solidarité Hmong : Salle "Le Millénaire", à Savigny Le Temple (77)
   12 mai 2008

   Nyob zoo Maiv xis kuv qhia koj tias Gé vang thiab Zeb vaj yeej yog kuv tib tug xwb. Kuv tsis tau tsuj yawg vam Nyiaj yog tuam tswj li koj hais, yuav tsum tsis txhob xev xev lus maj. koj sim hais cov lus uas kuv sau tsuj yawg Vam Nyiaj saib yog cov twg ? Thiab kuv xav paub tias xeem hmoob MOB yog hmoob dab tsis ? Qhia koj tias kuv niam kuv txiv yug kuv los yog lawv ua tej yam tsis zoo, kuv yeej hais rau lawv tias ua li ntawd tsis zoo txhob ua ntxiv lawm. Txawm yog kuv ua tej yam tsis zoo los kuv yeej xav kom cov sab nraud hais qhia rau kuv, vim cov sab nraud thiaj pom tej yam yus ua tsis zoo, yus tug kheej yeej tsis pom.

   Yog koj xav li koj hais los kuv yuav tsis sau ntawv hauv no ntxiv lawm. Tab mas kuv xav paub saib cov administrateurs thiab tuam tswj Vam Nyiaj puas xav li koj ? Yog nej sawv daws xav tib yam ces kuv tseg kiag hnub no tsis sau ntxiv lawm.

   Thov koj txhob hais cov lus chob siab ntxiv lawm. Kev sib cam sib qhia kev tsis zoo, tsis yog yuav sib nkaug.

   Zeb Vaj

Accueil du site | Contact | Plan du site | Espace privé | Statistiques | visites : 185110

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site 015 - Agenda - Caij nyoog teem ua ub ua no   ?

Solidarité Hmong

Association de loi 1901
Siège social : 62 rue Bellezane ~ 77700 SERRIS

Contact:solidaritehmong@hotmail.fr