Tuam Tswj zaj lus

lundi 8 octobre 2007 par Charles VANNIER

Nyob zoo tsoom kwv tij, neej tsa, phooj ywg sawv daws,

Ua ntej peb yuav noj peb caug no, kuv yuav rov qab piav dab neeg txog peb lub koom haum Hmoob Thooj Siab Koom Ntsws.

Tau 30 xyoo lawm uas peb tau tsiv teb tso peb lub teb chaws yug tuaj ua neej thoj nam thov nrog luag nyob. Thaum peb tuaj txog, ib tug ntawv tsis nrog luag paub, ib lo lus tsis paub nrog luag tham, kev khwv noj khwv haus tsis zoo li peb lub ntuj qub qab, luag tej kev tej cai los txawv peb li tas ; peb rov qab ua me nyuam yau es mam xeem kawm pib peb lub neej tshiab. Yog li no, peb cov niam cov txiv thiab ib tsoom kwv tij neej tsa Hmoob thiaj li los sib tham es pom zoo hais tias yuav tsum tsim ib lub Koom Haum los coj peb kev. Ua li no, lub Koom Haum « Hmoob Kev Sib Pab » (Hmoob Thooj Siab Koom Ntsws) thiaj tau ciaj sia tawm tuaj hnub tim 05/04/1979.

Lub Koom Haum no tsis yog Hmoob xeem twg, pawg twg los lub zos twg lub ; yog Peb Hmoob thoob Fab Kis Teb lub. Sij hawm ntawd, Peb Hmoob tseem paub sib hlub, sib poog, sib saib muaj nqi ; peb tsis tos lwm tug nom tug tswv los ua ib txoj kev txoj cai rau peb taug rau qhov peb paub hais tias peb txoj kev txoj cai uas muab kev neej kev tsav, kev kwv kev tij coj los ua lub hauv paus tsis zoo li luag txoj, peb thiaj hais tias peb tshuaj ces cia peb rhaub, Koom Haum hais tuaj xwb ces peb yuav lawm.

Peb sib coj los yuav luag tau 27 xyoo ; Koom Haum Hmoob Kev Sib Pab (Hmoob Thooj Siab Koom Ntsws) zoo ib yam li niam txiv muaj peb kwv tij neej tsa Hmoob ua me tub me nyuam.

Xws ib yam li ib tse neeg, me nyuam loj tuaj, txawj ntse txaus, tis khov kho ces nws yuav ya nws. Tsis muaj tus niam txiv twg yuav tsis zoo siab thaum nws cov tub ki ua neej xws luag, muaj koob muaj npe nrov thoob teb thoob chaw : Koom Haum Hmoob Kev Sib Pab (Hmoob Thooj Siab Koom Ntsws) los ib yam li cov niam txiv, nws tsuas muaj kev zoo siab xwb thaum Peb Hmoob nyias nti tau nyias tus kheej lawm, nyias tsim tau ib lub koom haum los pab nyias ib pawg neeg lawm. Ntawm lub Koom Haum Hmoob Kev Sib Pab (Hmoob Thooj Siab Koom Ntsws) uas tseem muaj ib pawg Hmoob thoob Fab Kis Teb cia siab rau, nws yeej yuav sawv ruaj nreg nrhiav txoj kev rau Peb Hmoob taug mus lawm yav tom ntej.

Yog vim li no, thaum lub rooj sib tham loj hnub tim 18/06/2006, peb sawv daws thiaj pom zoo kho cov hom phiaj ntawm peb lub koom haum kom raug raws peb cov hauj lwm tshiab. Cov hom phiaj tshiab zoo xws li nram no :

  qhia thiab txhawb nqa peb cov pej xeem Hmoob kom sawv daws paub los mus sib koom txhawb txhim, ua noj ua hau, kav teb kav chaw xws ib yam li lub teb chaws no yog peb lub ;
  txhawb kom Peb Hmoob nyob Fab Kis Teb thiab nyob thoob ntiaj teb no txoj kev kwv tij neej tsa tsuas muaj haj yam ruaj thiab haj yam dav mus lawm yav tom ntej ;
  qhia thiab kho kom Peb Hmoob txawj sib zam thiab txawj thooj siab koom ntsws nrog peb cov Hmoob thiab nrog txhua haiv neeg uas nrog peb koom ib lub teb chaws nyob ;
  khaws Peb Hmoob cov ntawv, cov lus, cov txuj ci thiab cov kev cai cia kom zoo thiab muab kho kom yoog tau li tus cai ntiaj teb.

Yog yuav ua raws cov hom phiaj no, lub Rooj Tswj Xwm tau cog hauj lwm cia zoo li nram no :

I – KEV QHIB DAV « SIB POOG CES PEB SAWV, SIB TAWG CES PEB PLOJ”

Peb yuav ua dab tsi, yuav hais dab tsi kom luag tej yuav luag tej mloog los yuav tsum yog peb sib poog muaj coob leej, ua dab tsi hais dab tsi thiaj muaj tshuaj. Yog vim li no peb thiaj yuav tsum :

11 – ncig Fab Kis Teb nrog kwv tij Hmoob sib tham txog txoj kev koom haum es thov kom sawv daws rov qab los pab peb lub koom haum li thaum hauv paus uas lub koom haum nyuam qhuav pib xeeb sawv cev ;

12 – mus ntaus kev phooj ywg nrog cov koom haum hmoob nyob rau Fab Kis Teb thiab lwm lub teb chaws (ib yam li Amelikas Teb, Thaib Teb los Suav Teb...) kom sawv daws sib paub es thiaj li yuav tau sib pab kho peb lub neej hmoob mus lawm yav tom ntej. Tsis li ntawd xwb, peb nyob Fab Kis Teb, feem coob peb yog neeg Fab Kis lawm, peb yuav tsum ua li lub teb chaws no yog peb lub es koom nrog cov koom haum lwm haiv neeg Fab Kis txhawb txhim kho kom lub teb chaws no tsuas muaj zoo mus lawm yav tom ntej.

II – KEV SIB HAUM XEEB “TSIS MUAJ TUS TWG YUAV HLUB HMOOB TSHAJ TUS HMOOB”

Peb Hmoob ua neej nyob, peb nyiam kev kwv kev tij, kev neej kev tsav, kev phooj kev ywg tam sis peb ho tsuas muab txoj kev sib faib thiab txoj kev sib ua plaub los ua qhov loj xwb.

21 – kev sib faib.

Peb yog Hmoob lawm, peb tseem sib tib hais tias tus no yog “Hmoob dawb”, tus tod yog “Hmoob Ntsuab”, tus ped yog “Hmoob Liab hau”, tus nrad yog “Hmoob Txaij Npab”, tus tid yog “Hmoob Looj ceeb”...

Peb yog Hmoob lawm, peb tseem sib faib hais tias pab no coj dab, pab tod lawb dab. Cov lawb dab los tseem muaj cov ntseeg txiv plig, cov ntseeg Vaj Tswv... Peb yog tib xeem lawm, peb tseem nug hais tias puas yog ib tug dab qhuas, yog ib tug dab qhuas lawm ho tseem puas koom tib tug pog yawg thiab...

22 – kev sib ua plaub.

Yog muaj tus mab tus qhua saib peb qis tshaj av, hais lus tsis saib peb ; peb ua twj ywm npo npau cia siab ntsws tshuav tawg los kav chawj. Tam sis yog ib tug Hmoob ua li ntawd mas peb yuav zam tsis tau li ; yuav ua plaub txog qhov twg los ua.

Peb muaj tub muaj ntxhais peb xav kom yuav Peb Hmoob, peb thiaj txib hu tau ; tam sis thaum muaj tus tub Hmoob tuaj hais peb tus ntxhais mas peb ua nyuab thiab yuav nyiaj kim, ua mus ua los tej tug tub Hmoob cia li tsis kam yuav poj niam Hmoob. Tam sid, yog peb tus ntxhais ho mus yuav tus mab tus qhua los khiav raws luag lawm, tsis tau txais ib kis nyiaj, tsis tau noj ib dia mov, tsis tau haus ib khob dej los peb ho ua twj ywm.

Vim li no, peb thiaj yuav tsus rov qab los sib tham, sib kho kom peb paub hlub peb es pom hais tias peb tseem ceeb tshaj lwm tus.

23 – kab tshoob kev kos.

Peb 30 tawm lub koom haum twb tau tuaj sib tham nram Bourges hnub tim 22/11/2003 es tau ua tus txhooj tshoob tshiab rau Peb Hmoob Fab Kis Teb siv lawm tam sid muaj ib co tseem xav hais tias yuav tsus coj tus txhooj no mus rau nom tswv Fab Kis muab ua txoj cai rau peb taug. Tab sid peb twb paub lawm hais tias kev sau nqi mis nqi hno tsuas muaj peb Hmoob thiaj sau xwb peb yeem paub hais tias tsis raug luag teb chaws no tus cai, yog vim li no peb yuav kom luag muab ua tus cai rau peb taug, luag yeem tsis ua. Li ntawd, kuv thiaj thov kom Peb Hmoob nyias coj nyias pab nyias pawg los siv peb tus txhooj uas peb feem coob pom zoo lawm.

III – KEV VAM MEEJ.

Peb yuav vam meej tau los yuav tsum yog peb muaj cov tub cov ntxhais kawm ntawv siab es paub kav teb kav chaw, kho teb kho chaw, ua lag ua luam, ua noj ua haus raws ib yam li luag cov teb chaws vam meej es peb txawm yuav nyob lub teb chaws no los peb nyob muaj ntsej muaj muag hos peb muaj hmoo tau rov qab peb teb chaws qub qab los peb thiaj pab peb lub teb chaws thiab peb cov pej xeem huab hwm tau.

Tsis li no xwb, peb ua neej hmoob peb tseem muaj peb tej lus, tej ntawv, tej txuj ci thiab tej kev cai uas peb yuav tsum khaws, kho thiab qhia rau peb cov me tub me nyuam mus yav tom ntej.

IV – KAB MOB KEV TUAG.

Peb Hmoob feem coob nyias tseem ua kev cais nyob nyias vaj nyias tsev, tua tsiaj tua txhuv raws nyias siab. Peb paub hais tias kev ua li no yuav ua tsis tau ntev mus lawm yav tom ntej. Yog li, peb yuav tsum pib nrhiav kom tau ib txoj hau kev tshiab rau peb coj.

Nej sawv daws pom lawm hais tias peb hauj lwm yuav ua mus yav tom ntej muaj coob muaj ntau, tam sis kuv tib leeg ua xwb los peb cov sawv cev hauv lub Rooj Tswj Xwm ua xwb peb yeem ua mus tsis tau. Yog li, thov kom peb nco ntsoov hais tias lub koom haum no yog peb sawv daws lub es cov hauj lwm no yog peb sawv daws hauj lwm ; tsis txhob tos muaj tus txib peb mam ua, nyias paub nyias hais tias ua yam twg yuav zoo rau lub koom haum thiab peb cov Hmoob ces yeej meem ua, tsis li ntawd los ho hais mus rau lub rooj tswj xwm kom nws ho coj mus tshawb xyuas es yog txaus ua los peb ho ua mus yav tom ntej.

Thaum kawg, ib co yuav xav hais tias tim li cas peb thiaj li muab peb lub npe hmoob koom haum pauv ntawm « Koom Haum Hmoob Kev Sib Pab » los ua « Koom Haum Hmoob Thooj Siab Koom Ntsws ». Thov hais rau sawv daws paub hais tias thooj txhij thaum peb pauv peb cov hom phiaj raws li saum no, peb tau pauv ob yam ntxiv : 1- Pauv npe « Hmoob Kev Sib Pab » los ua « Hmoob Thooj Siab Koom Ntsws ». Kev sib pab mas yog thaum ib tug muaj hauj lwm los tau kev txhawj xeeb, peb mam mus pab xwb, tam sid kev thooj siab koom ntsws mas txawm hais tias tus ntawd nws yuav tau kev nyuab siab, zoo siab los peb yeem nrog nws koom huv tib si mas qhov no thiaj li yuav raug li peb sawv daws txoj kev vam thiab kev coj nej hnub no.

2- Peb lub koom haum muaj ob rab qeej sib qhaib ua peb lub cim, zoo li ob txhais tes sib tuav, sib pab, sib txhawb, sib nug moo.

Vam thiab cia siab hais tias peb Hmoob yuav sib hlub, sib zam txim, sib txhawb, sib pab, sib qhuab sib qhia mus ib txhiab ib txhis.

NYOB ZOO XYOO TSHIAB !

VAJ VamNeej (VAJ Neeb)


Forum

 • Tuam Tswj zaj lus
  5 janvier 2009
  tus thawj tswj koj hais muaj qab hau kawg, kev sib pab, kev sib hauv xeeb, kev cai tshoob kos thiab kev ploj tuag, kuv xav hais tias yog koj ua tib zoo xav yuav tsis yog li koj hais, hmoob ib txwm muaj nqe tshoob nqe kos, koj cov ntxhais los ib yam, tej txuj ci no yog qho me xwb tsis txhob muab los thuam peb haiv hmoob. kev ploj tuag los yuav tsis muaj dab tsi tsis txhob hais tas kev cia siab, peb ib haiv neeg twg yuav tsum muaj ib co kev cai los siv, tus yuav ua tau li cas los yeej meem ua tsis txhob txwv peb haiv hmoob. kev sib hauv xeeb nej cov twb tsis mus xyaw luag tej, tsis mus koom luag tej,tsis mus koom lwm cov koom haum, nej ua rau nej xwb, luag caw nej los nej teb ib co lus tsis yog tsis muaj nuj nqes rau luag xwb, txhua yam nej tau hais muaj ntaub ntawv tseg thiab muaj pov thawj, yuav ua li cas thiaj hais tias hmoob thooj siab koom ntsws, thov kom nej tig los koom hmoob thiab nmloog hmoob hais thiab yaj npliam
  • Tuam Tswj zaj lus
   1er février 2009, par Charles VANNIER
   Nyob zoo Yaj Npliam, Thov txim hais tias teb koj lig me ntsis lawm. Koj hais tias kuv thuam peb haiv Hmoob, ua koj twm kuv cov ntawv koj pus tau coj los xav, luj es nrhiav kom to taub tiag rau qhov kuv tsis xav hais tias cov lus kuv tau sau cia los kuv tau tham qhov ub qhov nov lawm yuav muaj ib qho hais tias kuv thuam txog Hmoob tej txuj ci thiab kab lim kev cai ; ua koj pus muab tau qhov twg hais tias kuv thuam ? Tiag2 kuv nrog tus twg tham los kuv yeem hais tias yus ua ib haiv neeg, yus yuav tsum muaj yus lus, yus yuav tsum muaj yus txuj ci, yus yuav tsum muaj yus kev cai thiab yus yuav tsum muaj yus ntawv, tam sid tej no tsis yog poj ua cia yawm ua tseg zoo li cas ces peb yov yuav li ntawd mus ib txhiab ib txhis, peb yuav tsum nrog cov txwj laus uas paub tej ntawd tseeb2 tiag los kho kom zoo nkauj tshaj qub thiab kom yoog tau lub caij lub nyoog thiab yoog tau luag teb luag chaw. Ntawm kab tshoob kev kos, kuv muaj ob tug ntxhais yuav txiv kuv yeem ua kev cai Hmoob tas nrho ; kuv yeem ib txwm hais tias peb Hmoob ua nyab ua vauv tsis yog tus tub tus ntxhais xwb, peb yeem muab ob tsev neeg (ob xeem neeg) coj los koom ua ib ke li no peb thiaj tsis xav kom tom ntej tub ntxhais sib tawg rau qhov tej tug tsis paub xav ces ua kom niam txiv kwv tij sib tawg nrog. Teeb meem nej hnub no koj twb yeem paub lawm hais tias los qhov twg los. Qee tug,thaum nws muaj ib tug ntxhais yuav txiv Hmoob, xav tau nyiaj ces hais tias ua kev cai Hmoob, sau nqi mis nqi hno, tam sid ua neej tus ntxhais tsis tsim txiaj ua nkauj ua plees es sib nrauj ces niam txiv tog ntxhais hais tias kom mus tom FabKis cia li tsis xav txog kev neej kev tsav thiab yus tus Hmoob cov kev cai li lawm. Neeg ploj neeg tuag, thaum i feem coob peb pam hauv peb tsev xwb, nem no feem coob twb pam tom salle lawm. Koj pom zoo tsis pom zoo los luag tus cai yeem ua kom peb pauv nej hnub mus. Li no kuv thiaj hais tias peb yuav tsum nrhia txoj kev rau peb Hmoob taug, piv li mus nrog cov tsev pam tuag sib tham ua contrat kom paub luag tus cai meej2 es peb thiaj li siv tau luag cov tsev pam tuag mus lawm yav tom ntej, tsis yog yus mus siv ib ob zaug, ua raws yus siab tsis raug luag tus cai ces luag cia li tsis pub yus siv ntxiv lawm. Koj hais tias peb tsis mus poo Hmoob, tsis mus koom Hmoob. Koj sim hais rau kuv saib tus twg hu kuv es kuv tsis mud. Kev ploj kev tuag, luag tsis hu kuv los yog kuv hnov es nyob li 150Km - 200Km ncig kuv zos kuv yeem phab nyas nyas mus kom tau. Hos kev lom zem koom nrog lwm lub koom haum ua peb caug, koj twb yeem paub lawm hais tias thawj2 zaug, xyoo 2000, peb yeem nrog 6 lub koom haum sib koom ua nyob nram Gien tau paj li 40 tawm txhiab Francs, sawv daws hais tias tsis txhob muab sib faib es cia rau ib qho chaw thaum twg muaj ib lub koom haum ua ib yam dab tsi zoo rau peb cov Hmoob ces mam muab mus siv. Xyoo 2001 peb lub koom haum ua 30 nyob nram Troyes, peb thov txais nyiaj los feem coob tsis kam. Xyoo 2003, peb lub koom haum hus peb Hmoob tuaj sib tham txog tus txhooj tshoob nyob nram Bourges, thov muab me ntsis ntawm cov nyiaj no mus pab los feem coob tsis kam. Nyiaj thaum ntawd tau li cas tiag, siv li cas tiag niam Yaj Kuam Neeb yuav tsus los ua tus kos tes (signer) lav paub, nej hnub no (8 xyoo lawm) niam Kuam Neeb yeem tsis tau kos tes li, xyo nyiaj twb ua li cas tas lawm. Peb ua dab tsi, peb xav kom dawb paug tshiab khiv ntawm nyiaj txiag, yog hais tias lwm pab tsis xav li peb ces tsis txhob sib koom ua ke zoo dua. Koj yuav xav hais tias ua cas zaum tag no kam 13 lub koom haum diam mus sib koom ua 30 nyob nram Gien ua cas peb ho tsis nrog sawv daws koom. Kuv xav hais tias peb koom tsis koom los tsuas ua tau npaum li ntawd xwb, los koj ho xav li cad. Tseem ceeb 1/ 3 hlis ua ntej nej yua noj 30 nram Gien, nej tus Tuam Tswj loj, xav ntawv nrog nej daim statuts tuaj maim kob kuv mus sib tham es hais tias yog peb mus koom ces peb yuav tsum tsis txhob ua 30 xyoo no. Thaum ntawd, peb lub assemblée générale twb pom zoo hais tias peb yua tsum ua 30 es caw Fuab Tais LosTsuas tuaj. Kuv twb mus caw Fuab Tais, luag twb lees lawm thiab kuv twb mus réserver la salle Le Millénaire es twb them ib nrab nqi rau luag lawm, koj yeem to taub hais tias kuv yuav annuler peb lub 30 tsis tau ; li no kuv thiaj teb nej tus Tuam Tswj loj hais tias kuv tsis mus nrog nej tham rau qhov dab tsis nej twb tham tag lawm, programme los nej twb ua tag lawm, kuv mus los tsis ntxiv dab tsi ntxiv. 2/ Ua cas hnub nej ua 30 ntawd kuv ho tsis tuaj. Koj sim xav saib tus neeg zoo li kuv, luag tsis hu yus, nyob2 yus cia li tshwm ntsej muag pus yuav khw. Tam sid txawm nej tsis hu kuv los kuv cov tub ntxhais txhawb txhim nej hu txog tus twg, lawv nug kuv hais tias lawv pus yuav phim tuaj, kuv yeem teb lawv hais tias nej yuav tsum mus ; peb Hmoob ib co ua ib co yuav tsum txhawb. 3/ Hais rau koj paub hais tias ntawm Hmoob Thooj Siab Koom Ntsws (Solidarité) lub 30 thaum 17/01/2009, txawm hais tias nej tsis hu kuv los, kuv yeem caw tag nrho cov koom haum Hmoob uas kuv paub nyob FabKis teb no, tam sid feem coob lawv yeem tsis teb kuv li, tej tug nws hais tias nws yuav tuaj kom tseg chaw rau nws thaum kawg nws tsis tuaj los muaj, tej no kuv twb tsis muab coj los ua kev tu siab los dub muag. Kuv teb koj los ntev lawm, kuv tsum li no xwb, yog koj muaj lub siab yuav pab peb Hmoob tiag, tuaj mus nrog kuv tham, kuv xav hais tias wb yeem muaj kev sib to taub xwb. VAJ Neeb, Tuam Tswj HTSKN
Accueil du site | Contact | Plan du site | Espace privé | Statistiques | visites : 173610

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site 020 - Solidarité Hmong - Hmoob Thooj Siab Koom (...)  Suivre la vie du site Les buts de l’association - Hom phiaj koom haum   ?

Solidarité Hmong

Association de loi 1901
Siège social : 62 rue Bellezane ~ 77700 SERRIS

Contact:solidaritehmong@hotmail.fr