Atelier de discussion : Les funérailles hmong

vendredi 26 août 2016 par Pajhuabcua

Vendredi 11 novembre 2016 - Festival du Nouvel An Hmong 2017 Site 1 - Grigny (91)

Comment organiser des funérailles hmong quand nous ne savons plus très bien comment s’y prendre ? L’entraide funéraire traditionnelle existe bel et bien encore, mais comment en bénéficier quand nous ne savons même pas comment faire les demandes... Et quant bien même on nous aide, est-ce que l’on voudra bien faire les choses quand nos échanges sont déséquilibrés ? Telles sont les problématiques qui nécessitent une réflexion collective entre spécialistes et associations autours d’une idée originale d’assistance funéraire moderne, du moins repensée.

Ci-dessous, la lettre d’appel de LIS Txawj Tuam, animateur de cette rencontre.

Nyob zoo cov Niam cov Txiv, cov Kwv Tij Neej Tsa thiab ib tsoom tub hlua ntxhais hluas,

Koom haum Hmoob Thooj Siab Koom Ntsws, yog peb hmoob thawj thawj lub koom haum, uas yog cov niam cov txiv, cov coj noj coj ua nrog rau cov tub txawj ntxhais ntse, tsim tsa xyoo 1979 kom muaj lub koom haum no los pab peb Tsoom Hmoob thoj nam nyob Fab Kis Teb.

Yog li, thaum peb Hmoob tsa tau lub koom haum no sawv los lawm, lub koom haum kuj tau los txhawb peb Hmoob lub dag lub zog, tuav peb Hmoob lub npe, rub kom sawv daws los ua ib pab ib pawg, cog kev phooj ywg nrog lwm pej kum haiv neeg kom luag paub peb Hmoob zoo, yuav los khaws peb hmoob tej txuj ci, tej kab li kev cai, peb tej tsoos hnav thiab peb cov lus hmoob kom zoo rau peb tej tub tej ntxhais, xeeb leej xeeb ntxwv lawm yav tom ntej.

Tsis tas li xwb koom haum kuj tau los pab daws peb Hmoob tej teeb meem, tsis hais teeb meem loj los yog teeb meem me ua ntu zus los tau 30 tawm xyoo no lawm. Tiam sis los txog hnub no, koom haum Thooj Siab Koom Ntsws kuj tseem muaj lub zeem muag pom tau hais tias tom ntej no peb cov Hmoob Fab Kis Teb yuav muaj kev ntxhov siab txog kev noj qab nyob tsis zoo thiab kab tshoob kev ko.

Vim niaj hnub no peb tej niam tej txiv uas paub kab lis kev cai hmoob, kev dab kev qhua zoo lawv laus tag lawm, tsuas muaj yuav ncaim peb sawv daws ib tug zuj zus mus lawm xwb, yog hais tias koom haum tsis los nrhiav txoj hauv kev rau peb Hmoob sawv daws taug lawm yav tom ntej ces, hnub twg tsis muaj cov laus tag lawm, cov hluas lawv muaj teeb meem ces yuav tsis pom qab mus khaub zig rau leej twg. Yog li thaum pom zoo li no lawm Tuam Tswj Chij Looj Ceeb thiaj tau xaiv tsa kuv los tuav lub luag hauj lwm no, tshawb nrhiav seb puas yuav muaj txoj hau kev los rau peb Tsoom Hmoob nyob Fab Kis Teb no taug lawm yav tom ntej txog :

Kev noj qab nyob tsis zoo

Yog li kuv thov qua hu nej ib tsoom cov coj noj coj ua, kev txwj laus neeg thiab tub txawj ntxhais ntse tuaj nrog koom kev sab laj ib hnub ua ke raws li tsab ntawv caw xa tuaj ntawm no.

Vam thiab cia siab hais tias nej sawv daws yuav tuaj koom kom tau raws li lub siab ntshaw, thov ua tsaug.

Lis Txawj Tuam

ATELIERS DE DISCUSSION Salle Bélier avenue Emile Aillaud 91350 Grigny (Sur inscription jusqu’au 30/11/16, solidaritehmong@hotmail.fr- repas offerts)


Accueil du site | Contact | Plan du site | Espace privé | Statistiques | visites : 190530

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site 040 - Evènements - Kev ua hmoov   ?

Solidarité Hmong

Association de loi 1901
Siège social : 62 rue Bellezane ~ 77700 SERRIS

Contact:solidaritehmong@hotmail.fr